หัวข้อ :  ปลื้ม!...ม.หาดใหญ่ผ่านเกณฑ์ประเมิน “ระดับดี”
เมื่อวันที่ 2/10/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 – 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 ถือเป็นผลประเมินในระดับดี ทั้งนี้จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการฯต่างชื่นชมในพัฒนาการที่ดีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สามารถทำได้อย่างก้าวกระโดด รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2555 กล่าวว่า “ ขอชื่นชมความตั้งใจจริงของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้รับใบอนุญาต อธิการบดี บุคลากรและนักศึกษา ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอฝากถึงนักศึกษาทุกคน ให้ตั้งใจเรียนและปฏิบัติตนเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20131029541.doc
20131029542.jpg
20131029543.jpg
20131029544.jpg
 
ทีมงาน