หัวข้อ :  ระคมความคิด...อนาคตเศรษฐกิจไทยไปกับอภิรักษ์
เมื่อวันที่ 10/9/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรม "เศรษฐกิจไทย : อนาคตที่พึงปรารถนา" วิทยากรโดย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ ได้ร่วมกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองที่สร้างสรรค์ ณ U 301 อาคาร U-Plaza ม.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา นายอภิรักษ์กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติ “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะในจังหวัดสงขลาเท่านั้น แต่มีความสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงเป็นศูนย์กลางพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษา จะเห็นได้จากการส่งเสริมงานด้านวิจัยและนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างมากมาย นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในตลาดอาเซียน” นายอภิรักษ์กล่าวทิ้งท้ายถึงเยาวชน ไม่อยากให้ละเลยการเมือง เพราะเยาวชนคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่สำคัญ “อยากให้นักศึกษาที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งคือการเลือกตัวแทนของประชาชนให้มาทำหน้าที่แทนเรา เช่นเดียวกันกับในมหาวิทยาลัยที่มีการเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษา ให้มาเป็นนายกองค์กรนักศึกษา เมื่อเราเลือกตัวแทนที่ดีก็สามารถช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นเมื่อเห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือทางออกในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนนักศึกษาให้เข้ามาสนใจและมีส่วนร่วมในการเมือง เพราะท้ายที่สุดการเมืองก็กระทบต่อการดำเนินชีวิตและอนาคตของเรา ดังนั้นเราจึงต้องเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะทำให้ประเทศชาติได้มีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าต่อไป “
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201391023211.doc
201391023212.jpg
201391023213.jpg
201391023214.jpg
 
ทีมงาน