หัวข้อ :  แสดงความยินดีแด่ ดร.ชวลิต หมื่นนุช
เมื่อวันที่ 7/8/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการสภาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหญ่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.ชวลิต หมื่นนุช กรรมการสภาและที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20138717241.doc
20138717242.jpg
 
ทีมงาน