หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่มุ่งพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาสู่ระดับนานาชาติทั่วทั้งองค์กร
เมื่อวันที่ 1/8/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวชี้แจงเรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 ซึ่งเป็นผลการประเมินในปีการศึกษา 2553 โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์ ทำให้ผู้อ่านส่วนหนึ่งเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีนโยบายและมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ว่า รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตั้งใจและมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย จึงทำให้คณาจารย์มีข้อจำกัดในการสร้างผลงานวิชาการโดยเฉพาะงานวิจัย ซึ่งจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ปรับแนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และส่งเสริมให้คณาจารย์เพิ่มผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยควบคู่ไปด้วย ในปี 2554 – 2555 ส่งผลให้ผลการประเมินตนเอง บรรลุไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.และ สกอ. และมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการประสานให้สมศ.มาประเมินในเร็วนี้ ข่าวความคลาดเคลื่อนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัยเน้นมาตรฐานในการจัดเรียนการสอนอย่างจริงจัง ตามแนวทางที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้อยืนยันถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ เป็นต้นว่า รางวัลการประกวดเขียนแผนธุรกิจจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 3 ปีซ้อน, นักศึกษาผ่านคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Singha Biz Course 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2555 , รางวัล "สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับชาติ" ในปี 2555, รางวัลนักศึกษาพระราชทาน 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึง 2555, รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555, โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ประสบผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้ระบบ ESCO "ESCO Project Awards 2013, รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน ในปี2554 และ ปี 2555 , วารสารหาดใหญ่วิชาการ ได้ผ่านการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI ม.หาดใหญ่ยังได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดย สกอ.จัดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ม.หาดใหญ่ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ ที่ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนของสังคม โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้และในภูมิภาคอื่นๆ และจะยืนยันในแนวทางที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องและตลอดไป
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013811461.doc
2013811462.jpg
 
ทีมงาน