หัวข้อ :  หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 24 เรื่อง “ตอบโจทย์การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
เมื่อวันที่ 19/7/2556    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สารวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สารวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จานวน 1,002 คน โดยใช้แบบสารวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการสารวจระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2556


 
ดาวน์โหลดไฟล์
201371916571.pdf
 
ทีมงาน