หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่ “พัฒนาสังคม” มุ่งสร้างนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ออกรับใช้ประเทศชาติ
เมื่อวันที่ 27/12/2554    โดย สำนักสื่อสารองค์กร

ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่ “พัฒนาสังคม”
                   มุ่งสร้างนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ออกรับใช้ประเทศชาติ

            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2555 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ออกรับใช้ประเทศชาติอย่างมืออาชีพ

ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวถึงจุดประสงค์ในการเปิดหลักสูตรฯว่า “เพื่อตอบสนองนโยบายหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านพัฒนาสังคม ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละ  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสำนึกสาธารณะ  และอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น  สังคม  ภูมิภาค  ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ”

สำหรับความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฯ  ดร.ประภาศ กล่าวว่า “ ม.หาดใหญ่มีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการในทุกแขนงวิชา มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และคณาจารย์ผู้มีทรงคุณวุฒิทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ โดยจุดเด่นของหลักสูตรฯ คือ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน บรรจุรายวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคมยุคปัจจุบันเป็นวิชาเฉพาะ  เช่น  การพัฒนาสังคมแนวใหม่  การจัดการความขัดแย้ง  การจัดการความเสี่ยงทางสังคม   สารสนเทศยุคใหม่สำหรับนักพัฒนาสังคม   การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานพัฒนาสังคม  สังคมและเศรษฐกิจอาเซียน  สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักพัฒนาสังคม   เป็นต้น    การเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้จากสภาพจริงของสังคม  เน้นฝึกปฏิบัติภาคสนาม    เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิ นักพัฒนาสังคม   ปลัดอำเภอ  ปลัด อบต. นักสังคมสงเคราะห์  นักพัฒนาชุมชน ครู  อาจารย์  บุคลากรสังกัดองค์กรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการชุมชน บุคลากรสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น   ประกอบอาชีพอิสระ  เป็นต้น”

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนได้ที่ส่วนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่  สำนักสื่อสารองค์กร  อาคาร U Plaza  ชั้น  2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 โทร.  0-7420-0300 , 0-7442-5000

 

 


 
ดาวน์โหลดไฟล์
2011122714221.doc
2011122714222.jpg
2011122714223.jpg
 
ทีมงาน