หัวข้อ :  สร้างความดี เสริมธุรกิจรุ่งกับกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว
เมื่อวันที่ 14/6/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดบรรยายพิเศษ กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวหรือ “White Ocean Strategy” วิทยากรโดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย เจ้าของแนวคิด White Ocean ซึ่งเป็นการทำธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและความถูกต้อง ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ รวมทั้งบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย เจ้าของบริษัท ดีซี คอนซัลแทนซ์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้กล่าวถึงกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวหรือ White Ocean Strategy ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจซึ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่า กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวหรือ White Ocean Strategy ประกอบด้วยกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ 7 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยที่ 1 การเป็นธุรกิจสีขาวดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ปัจจัยที่ 2 การตั้งเป้าหมาย วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นที่ “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” มีการวางแผนระยะยาว ทั้งยังยอมรับพหุสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่ 3 การสร้างความสมดุลระหว่าง คน (People),ทรัพยากร (Planet),ผลกำไร (Profit) และเป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ศรัทธาในอุดมการณ์ ไม่ไหลตามกระแสสังคมหรือสิ่งอื่นๆ (Passion) ปัจจัยที่ 4 การแบ่งปัน ปัจจัยที่ 5 คุณงามความดี ทั้งการคิด การพูด การกระทำในเรื่องเดียวกัน องค์กรเป็นเส้นตรง และศูนย์กลางแห่งองค์กรไม่ได้อยู่ที่เจ้านายหรือ CEO แต่อยู่ที่หลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ปัจจัยที่ 6 การเป็นจุดเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน้นเรื่อง ‘ISR’ ไม่ใช่ CSR คือ การทำความดีเริ่มต้นที่ตัวเรา ทำความดีทุกวัน แล้วเป็นแรงบันดาลใจของคนรอบข้างในการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่7 องค์กรสีขาวเป็นองค์การที่สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคม เป็นประภาคารทางความคิด เป็นแสงสว่างทางปัญหาให้สังคม ผลจากการดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวหรือ White Ocean Strategy ก่อให้เกิด ผลประกอบการที่สูงขึ้น 6 เท่า เนื่องจากเชื่อมั่นและไว้วางใจในองค์กร ประการต่อมา คือ องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข เป็นธุรกิจสร้างสุข มีความเป็นธรรม ความเที่ยงธรรมแก่คนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ และประการสุดท้าย คือ องค์กรจะเกิดความยั่งยืน (Sustainable Development) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างคุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรทางการศึกษา กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวหรือ White Ocean Strategy ถือเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะจะนำไปใช้อย่างยิ่งโดยเฉพาะการเป็นแสงสว่างด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาเพื่อรับใช้สังคม นอกจากนั้น คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ฝากถึงผู้สนใจกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวหรือ White Ocean Strategy แก่ผู้สนใจที่สามารถติดตามได้ทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอินโดนีเซีย พร้อมฝากข้อคิดสำหรับทุกท่านซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวหรือ White Ocean Strategy ว่า “อยู่เพื่อตัวเอง อยู่แค่สิ้นลม ทำเพื่อสังคม อยู่ชั่วฟ้าดิน” จึงถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวหรือ White Ocean Strategy เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมด้วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20136141321.doc
20136141322.jpg
20136141323.jpg
20136141324.jpg
 
ทีมงาน