หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่รับรางวัล Green Campus
เมื่อวันที่ 10/6/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์นุกูล ชิ้นฟัก อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่เกียรติบัตร"รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม(Green Campus)" จากนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201361016521.jpg
รางวัลพี่นุกูล.JPG
 
ทีมงาน