หัวข้อ :  หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 23 เรื่อง ผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี 9 เดือน
เมื่อวันที่ 7/6/2556    โดย สำนักวิจัย

            หาดใหญ่โพล  โดยสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี 9 เดือน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,102  ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่   26 พฤษภาคม – 2  มิถุนายน  2556  สรุปผลการสำรวจ  ดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

          กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.3)  มีอายุระหว่าง  31-40 ปี      (ร้อยละ 36.5) รองลงมา อายุ  21-30 ปี  (ร้อยละ  35.1)  อายุ  41-50 ปี  (ร้อยละ 14.3) และอายุ  18-20  ปี  (ร้อยละ 8.4)  ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 31.1)  รองลงมา อาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.3, 16.0 และ 13.7  ตามลำดับ     

 

สรุปผลการสำรวจ

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี  9 เดือน พบว่า  ประชาชนภาคใต้มีความพึงพอใจในการบริหารงานโดยภาพรวมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย 3.01 คะแนน จาก 10 คะแนน) และเมื่อพิจารณาความสำเร็จในการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในรอบ  1 ปี 9 เดือน พบว่า ด้านการท่องเที่ยว เป็นการบริหารงานที่ได้คะแนนสูงสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพียง  3.30  คะแนน   รองลงมา ได้แก่   การบริหารงานด้านการศึกษา ( 3.20  คะแนน)   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( 3.16  คะแนน)   และด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  ( 3.12 คะแนน)  ตามลำดับ  ในส่วนการบริหารงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีคะแนนต่ำ  คือ  ผลงานการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น  (2.74  คะแนน)  ผลงานการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (2.83 คะแนน) และการสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ (2.84 คะแนน) ตามลำดับ

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์  (คะแนนเฉลี่ย  2.99 คะแนนจาก 10 คะแนน)  ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาสินค้าการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในระดับมาก  (ร้อยละ 70.7)  ในระดับปานกลาง (ร้อยละ  24.2)  ในระดับน้อย  (ร้อยละ 5.1) 

ประชาชนชื่นชอบนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ  มากที่สุด (ร้อยละ 20.1) รองลงมา นโยบายคืนภาษีรถคันแรก (ร้อยละ 16.6), นโยบายบัณฑิตที่จบปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท(ร้อยละ 14.2)และนโยบายคืนภาษีบ้านหลังแรก (ร้อยละ 11.4)  ตามลำดับ

ประชาชนเห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล มากที่สุด (ร้อยละ 26.5 ) รองลงมา เป็นปัญหาการเมือง (ร้อยละ 25.2)  และปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ  (ร้อยละ 22.5 )ตามลำดับ


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20136713581.doc
 
ทีมงาน