หัวข้อ :  หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 22 เรื่อง วันวิสาขบูชา พัฒนาจิตใจ ให้เป็นอารยชน
เมื่อวันที่ 7/6/2556    โดย สำนักวิจัย

          ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้า (ร้อยละ
62.4) ส่วนประชาชนที่ทราบว่าหลักธรรมเรื่องความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ (อริยสัจ 4) ถือกำเนิดครั้งแรกในวันวิสาขบูชา (ร้อยละ 50.5)  ปีนี้ประชาชนคิดว่าจะไปวัดในวันวิสาขบูชา (ร้อยละ 51.1) ส่วนปีที่แล้ว ประชาชนไปวัดในวันวิสาขบูชา (ร้อยละ  61.2)

      ประชาชนจะนึกถึงวัด-พระสงฆ์  เมื่อต้องการทำความดีเพื่อพัฒนาจิตใจตนเอง (ร้อยละ 53.4)รองลงมาคือเมื่อมีเทศกาลงานบุญ เช่น ทอดกฐิน-ผ้าป่า เป็นต้น (ร้อยละ 43.4) เมื่อดวงตก-มีเคราะห์ (ร้อยละ 35.6)และเมื่อต้องการจะนิมนต์พระทำพิธีต่าง ๆ เช่น แต่งงาน/งานศพ (ร้อยละ 32.6 )ตามลำดับ

                   ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันมีผลทำให้การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาน้อยลงกว่าในอดีต (ร้อยละ 69.4)

ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย กับคำกล่าวที่ว่า “การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของ พุทธศาสนา ทำให้ถูกเอาเปรียบหรือถูกรังแกจากคนรอบข้างได้” (ร้อยละ 62.2)  ประชาชนส่วนมากเห็นว่าความเจริญทางวัตถุมีผลให้ประชาชนมีความเสื่อมถอยด้านจิตใจ(ร้อยละ83.3)

                   ประชาชนเห็นว่าวัดและพระสงฆ์สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้บางครั้ง (ร้อยละ 55.0) เป็นที่พึ่งทางใจได้เสมอ (ร้อยละ 36.7) และเป็นที่พึ่งไม่ได้เลย (ร้อยละ 8.3)

                   ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป ”  (ร้อยละ 61.7)   แต่ประชาชนส่วนมากก็ยังเชื่อว่า ความดีสามารถเป็นเกราะคุ้มภัยให้กับผู้ทำความดีได้ ( ร้อยละ 89.4)

                   หลักธรรม-หลักปฏิบัติที่ประชาชนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดคือวามมีสติสัมปชัญญะ (ร้อยละ 36.9) รองลงมาคือความซื่อสัตย์-กตัญญู (ร้อยละ 26.3) และ ความมานะอดทน (ร้อยละ 12.2 ) ตามลำดับ

สถานการณ์ของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุดคือ พระสงฆ์มีความเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (ร้อยละ 56.7) รองลงมาคือพระสงฆ์มีจำนวนน้อยลงทุกวัน
(ร้อยละ44.5)พระสงฆ์ประพฤติตนนอกจารีตมากขึ้น(ร้อยละ 42.6) และขาดแคลนพระสงฆ์ที่ถึงร้อมด้วยคุณวุฒิ-คุณธรรม(ร้อยละ 41.4) ตามลำดับ

สิ่งที่ประชาชนอธิษฐานจิตขอในวันวิสาขบูชามากที่สุดคือ ขอให้ทุกคนตั้งมั่นในการคิด-พูด-ประพฤติตนเป็นคนดี (ร้อยละ 46.9)รองลงมาคือ ขอให้นักการเมืองที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงสูญหายไปจากประเทศไทย
(ร้อยละ
43.0 ขอให้ตัวเองมีแต่ความสุขความเจริญ (ร้อยละ 42.8) ขอให้ทุกคนรักใคร่สามัคคีกัน (ร้อยละ 42.2)และขอให้พี่น้องจังหวัดชายแดนใต้มีแต่ความสุข-แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง (ร้อยละ 42.1)


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20136713541.doc
 
ทีมงาน