หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิดบ้านรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จากโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 1/6/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สนับสนุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งมีการปฐมนิเทศและการประชุมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และสนับสนุนค่าครองชีพแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ มีผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 449 ทุน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ด้านมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษาการศึกษาที่ผ่านเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีทุนอื่นๆ ที่สนับสนุนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอีกมากมาย โดยทุนการศึกษาในปริญญาตรีอาทิเช่น ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน, ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน(ทุนสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์),ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 14 จังหวัดภาคใต้, ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านผู้นำนักศึกษาและด้านอื่นๆ , ทุนเรียนดี ลูกมะหาด, ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก, ทุนเกียรตินิยม DRIC และโควตาพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วประเทศ เป็นต้น และทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ทุนพัฒนาบุคลากรจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง, ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก ทุนปริญญาโทสำหรับพี่น้องนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ทุนสนับสนุนบุคลากรเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น นางวัฒนาโสภี สุขสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยสภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงการจัดโครงการนี้ว่า โครงการนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในส่วนของ Full Free Scholarship และค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ.และศอ.บต. กำหนดไว้ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เช่นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีนักศึกษาจากโครงการดังกล่าว พลตำตรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะก้าวจากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพราะไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ นอกจากการศึกษา โดยเฉพาะการเปิดโอกาสแก่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นครั้งแรกที่ได้มา แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่มีส่วนในการสนับสนุนด้านการศึกษา ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างอนาคตให่กับภาคใต้ จึงขอชื่นชมและคงมีโอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาร่วมกันต่อไป
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20136114531.doc
20136114532.jpg
20136114533.jpg
20136114534.jpg
 
ทีมงาน