หัวข้อ :  วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 1/6/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3 (Hatyai Inno-Q Day 2013) ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจในการพัฒนางานของตนเอง โดยภายในงานจัดให้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลงานด้านการประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2) ผลงานด้านวิจัย 3) ผลงานด้านวิชาการ 4) ผลงานด้านการพัฒนางาน และ 5)แผนงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าหัวข้อ“นวัตกรรมเพื่อการเรียนในอนาคต” รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผลงานผู้ชนะเลิศในแต่ละด้านอีกด้วย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรมืออาชีพอย่างคุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความคิดสร้างสรรค์” โดยคุณกิตติรัตน์กล่าวถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตในยุคสังคมออนไลน์ว่า “สังคมออนไลน์ช่วยให้เราเจอคนมากขึ้น เช่นการทำงานจากที่เราทำงานร่วมกับคนในองค์กร หรือกลุ่มคนเล็ก ๆ เฉพาะในบริษัทของเรา แต่ถ้าเรารู้จักนำสังคมออนไลน์มาช่วยในการทำงาน จะทำให้เราได้ทำงานกับกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่มีความคิดหรือไอเดียแตกต่างออกไป หรือแม้กระทั้งอาจได้ทำงานกับกลุ่มคนในต่างประเทศ ทั้งนี้เราต้องรู้จักนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ด้านอาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Innovative Learning to the Future” ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนว่า “ให้รู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ว่าสิ่งใดบ้างสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง อาจหาไอเดียจากการเปิดดูในหนังสือหรือนิตยสารที่เป็นแนวคิดใหม่ ๆ มีคนทำแล้วประสบความสำเร็จ ให้เอาแนวคิดนั้นมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเอง ที่อยากแนะนำคือลองทำแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้ในสมาร์ทโฟน มาเป็นสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ เพราะปัจจุบันถือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด หรืออัดคลิปวิดีโอสั้น ๆ ขณะอาจารย์กำลังสอน เพื่อเป็นสื่อที่นักศึกษาสามารถนำมาทบทวนบทเรียนในภายหลังได้”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20136114441.doc
20136114442.jpg
20136114443.jpg
20136114444.jpg
 
ทีมงาน