หัวข้อ :  แผนกลยุทธ์ 5 ปี ม.หาดใหญ่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 31/5/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2561 โดยการร่วมระดมความคิดของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับแนวทางของ EdPEX เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารร่วมมอบนโยบายให้แก่บุคลากร นำโดย อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยผู้รับใบอนุญาตได้กล่าวถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยว่า “บุคลากรควรนำปรัชญาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คือ “ให้รู้คิด รู้ทำ รู้สำเร็จ” มาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันที่ดีงาม ภายใต้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพยายามจะปลูกต้นไม้ให้ได้ 10,000 ต้น ภายใน10 ปี ” ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งเน้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งยังมุ่งสร้างผู้นำต้นแบบทั้งในส่วนของผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมการใช้กระบวนการทำงาน EdPEx ให้เป็น DNA ของบุคลากรทุกคน” ด้านอาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึงนโยบายของการทำงานว่า “มุ่งเน้นให้องค์กรเปี่ยมไปด้วยความรักและความสุข โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีใจรัก กล่าวคือ บุคลากรมีความรักในงานที่ตนทำ รักเพื่อนร่วมงาน รักองค์กร ภายใต้ค่านิยมร่วม CHAMP อันหมายถึง C–Change พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง, H–Harmony สมานฉันท์เป็น หนึ่งเดียวกัน, A–Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน โปรงใส่ ตรวจสอบได้, M - Morality ยึดมั่นในคุณธรรม, และ P- Professionalism ทำงานอย่างมืออาชีพ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20135311691.doc
20135311692.jpg
20135311693.jpg
20135311694.jpg
 
ทีมงาน