หัวข้อ :  ผู้บริหาร ม.หาดใหญ่ เน้น “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” สร้างเยาวชนเก่งและดีให้สังคม
เมื่อวันที่ 31/5/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในอีก 5 ปีข้างหน้า ผู้รับใบอนุญาตย้ำ ให้อาจารย์เป็นต้นแบบ ปลูกจิตสำนึกให้ศิษย์”รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” ตามปรัชญามหาวิทยาลัย ในโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557-2561 เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมะหาด (U301) อาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้นโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า “พยายามสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในสวน ตามนโยบาย Green & White University โดยอีก 10 ปีข้างหน้าอยากให้มหาวิทยาลัยมีต้นไม้ประมาณหนึ่งหมื่นต้น เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัย และให้ทุกคณะเตรียมเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มากขึ้น โดยในอีก 5 ปี อยากเปิดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และที่สำคัญขอเน้นย้ำในเรื่องปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” ให้ช่วยกันปลูกฝังในจิตสำนึกของนักศึกษาทุกคน โดยมีอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีและอบรมนักศึกษาให้รู้จักคุณธรรมจริยธรรม จึงอยากให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นนักศึกษาที่เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201353115551.doc
201353115552.jpg
201353115553.jpg
201353115554.jpg
 
ทีมงาน