หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ปลื้ม รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จาก ป.ป.ช.
เมื่อวันที่ 30/5/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ชูนโยบาย Green & White University เข้ารับรางวัลชมเชย“องค์กรโปร่งใส” ประจำปี 2555 จาก ป.ป.ช. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกาศมอบรางวัล”องค์กรโปร่งใส”เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 (NACC Integrity Awards 2012) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจองค์กรต่าง ๆ ที่มีความพยายามสร้างความโปร่งใสของสังคมไทยให้เกิดขึ้น ผ่านการดำเนินงานของตนเอง รวมทั้งต้องการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและองค์กรที่มีความโปร่งใส ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีองค์กร 5 แห่งได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส และองค์กรอีก 17 แห่งได้รับรางวัลชมเชย โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็น 1 ใน 17 องค์กรที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ด้วย อาจารย์สุดาพร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีพฤติกรรมองค์กรอยู่บนพื้นฐานค่านิยมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญกับความซื่อตรง ความซื่อสัตย์และการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ มีปรัชญา “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” ที่เป็นเข้มทิศไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มภาคภูมิ โดยบุคลากรและนักศึกษาของม.หาดใหญ่ต้องเป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องตามค่านิยมร่วม CHAMP โดยเฉพาะ M :Morality คือการยึดมั่นในคุณธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังดำเนินนโยบาย “Green & White University” โดยเฉพาะ “White University” คือการสร้างจิตสำนึกที่ดีในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักและยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม ซึ่งก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ถือเป็นนโยบายที่ชัดเจนที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นดำเนินการมาโดยตลอด จนทำให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201353023431.doc
 
ทีมงาน