หัวข้อ :  หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 21 ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 22/5/2556    โดย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้   จำนวน 1,002  คน โดยใช้  แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่  6-9  พฤษภาคม 2556 สรุปผลการสำรวจดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.7)  มีอายุระหว่าง  31-40 ปี (ร้อยละ 43.5)   รองลงมา อายุ 41-50 ปี  (ร้อยละ 24.4) และอายุ 21-30  ปี  (ร้อยละ 23.1) ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง (ร้อยละ 32.0)  รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป      (ร้อยละ 20.1)  ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย(ร้อยละ 19.5)   และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 15.9)  ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,710 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  เป็นเงินประมาณ  1,938 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.35ของรายได้ต่อเดือน  ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายโดยรวมของครอบครัวในระดับปานกลาง (ร้อยละ  46.3 )  รองลงมา ส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวในระดับมาก  (ร้อยละ 40.9 )  และส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวในระดับน้อย (ร้อยละ 12.8)   นอกจากนี้ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้รายได้ของประชาชนไม่เพียงพอ  (ร้อยละ 66.8)  ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าปัญหาสินค้าอุปโภค-บริโภคปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็นปัญหาที่กระทบกับค่าครองชีพ มากที่สุด (ร้อยละ 68.2)  รองลงมา  เป็นปัญหาราคาน้ำมันแพง  (ร้อยละ 21.8)  ปัญหาราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 6.9)  และปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ร้อยละ 3.1) 

 

ประชาชนส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คนที่อยู่ในวัยเรียน (ร้อยละ 63.1) โดยที่ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปิดเทอมของบุตรหลาน (ร้อยละ  55.0)   เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพิ่มสูงขึ้น มากที่สุด (ร้อยละ 71.6) รองลงมา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (ร้อยละ 71.5) และค่าอาหาร (ร้อยละ 71.1)

ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินต่อครัวเรือน (ร้อยละ   73.9 ) และประชาชนไม่มีหนี้สินต่อครัวเรือน (ร้อยละ 28.3) ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงแหล่งที่มาของเงินกู้  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่กู้เงินผ่านธนาคาร มากที่สุด (ร้อยละ 64.5)  รองลงมา คือ ยืมหรือกู้ผ่านญาติ/เพื่อนและคนรู้จัก (ร้อยละ 35.5) กู้ผ่านบัตรเครดิต/อิออน/เฟิร์สช้อยส์ (ร้อยละ 32.5)   และสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) (ร้อยละ 12.8)   


 
ดาวน์โหลดไฟล์
201352210151.doc
 
ทีมงาน