หัวข้อ :  หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 20 ความผันผวนของค่างินบาทและราคาทองคำในตลาดโลก
เมื่อวันที่ 22/5/2556    โดย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทและราคาทองคำในตลาดโลก โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  จำนวน 801  คน โดยใช้  แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่  26-30  เมษายน 2556 สรุปผลการสำรวจดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.2)  มีอายุระหว่าง  31-40 ปี (ร้อยละ 57.1)   รองลงมา อายุ 41-50 ปี  (ร้อยละ 15.9) และอายุ 21-30  ปี  (ร้อยละ 15.1) ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 35.6)  รองลงมา อาชีพประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 28.0)  พนักงานบริษัท/รับจ้าง (ร้อยละ 18.1)   และแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ  (ร้อยละ 5.0)  ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนภาคใต้มีความพึงพอใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในระดับน้อย  (คะแนนเฉลี่ย 3.39 คะแนน จาก 10 คะแนน)

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพได้  (ร้อยละ 71.3)  รองลงมา ไม่แน่ใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพได้        (ร้อยละ 15.5) และเชื่อมั่นธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพได้  (ร้อยละ 13.2)  ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง จะช่วยให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพดีขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 49.6) รองลงมา การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง จะช่วยให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพดีขึ้นปานกลาง (ร้อยละ 34.4) และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ไม่ช่วยให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพขึ้น (ร้อยละ 8.2)

นอกจากนี้ประชาชนเห็นว่าหากสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งในระดับ 27-28 เหรียญสหรัฐ จะส่งผลต่อการปลดคนงานค่อนข้างน้อย  (ร้อยละ 46.9)

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการช่วยแก้ปัญหาค่าเงินบาท พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการเก็บภาษีเงินไหลเข้าเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น มากที่สุด (ร้อยละ 45.2)  รองลงมา เป็นมาตรการลดดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2% (ร้อยละ 27.2) และมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ทำกลไกค้ำประกันทำสัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ร้อยละ 19.5)

ประชาชนส่วนน้อยได้มีการซื้อทองในช่วงที่ทองราคาลง  (ร้อยละ 46.3) โดยประชาชนส่วนใหญ่ซื้อทองในลักษณะทองรูปพรรณ (ร้อยละ 76.5) และมีการซื้อทองแท่ง (ร้อยละ 23.5) ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าการซื้อทองเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย (ร้อยละ 49.2) รองลงมา การซื้อทองเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยปานกลาง (ร้อยละ 32.4)  การซื้อทองเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย มาก (ร้อยละ 11.6) และการซื้อทองไม่มีความเสี่ยงเลย  (ร้อยละ 6.8)

 


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20135229441.doc
 
ทีมงาน