หัวข้อ :  งานประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 คึกคัก คุณกรณ์ลั่นไทยพร้อมสู่อาเซียน
เมื่อวันที่ 17/5/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย” ในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านใน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเกือบ 600 ท่าน และมีผลงานวิชาการที่เข้าร่วมนำเสนอราว 300 ชิ้น ในโอกาสนี้ คุณกรณ์ได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชนว่า มหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังที่ภาครัฐได้มีส่วนช่วยอยู่แล้ว และควรมีการส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนให้เพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาการศึกษาของไทย สำหรับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศร่มรื่นและน่าอยู่ นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการออกไปสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้นักศึกษาควรมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในการมีทัศนคติที่ดี รู้จักการประมาณตนตามความเป็นจริง มีความทะเยอทะยานในสิ่งที่เหมาะสม พร้อมที่จะทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดแรงงานต้องการมากกว่าการสะสมความรู้จากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นยังต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ทำตัวให้ยืดหยุ่นกับโอกาสที่จะพบในอนาคตอยู่เสมอ คุณกรณ์ กล่าวเสริมเกี่ยวกับการก้าวสู่อาเซียนของประเทศไทยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยดีและมีความพร้อมอยู่แล้ว การรวมตัวของภูมิภาคเอเชียนับตั้งแต่ประเทศจีนลงมาจนถึงอินเดีย จะเกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้อย่างก้าวกระโดดในช่วงอีกหลายสิบปีข้างหน้า ประเทศไทยอยู่ในศูนย์กลางที่จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหล่านี้ และอยู่ในช่วงอายุของเรา หากเรามีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับโอกาสที่เหมาะสมนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีและควรทำ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนี้ส่งผลต่อแนวโน้มโอกาสความมั่งคั่งของคนเอเชีย อันมีที่มาจากกำลังซื้อของคนเอเชียที่เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในทุกภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคุณกรณ์ได้ยกตัวอย่างประชากรในอาเซียนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น (Urbanization) การใช้จ่ายอย่างคนชั้นกลาง ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป สอดคล้องกับประเทศไทยที่เป็นครัวโลกอยู่แล้ว และยังสอดรับกับการท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20135179571.doc
20135179572.jpg
20135179573.jpg
20135179574.jpg
 
ทีมงาน