หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน จัดหาดใหญ่วิชาการครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 14/5/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักประสานงานชุดโครงการ “ปาล์มน้ำมันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ประธานกรรมการในการจัดงานกล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการจัดงานในครั้งก่อน ๆ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว แต่ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ ให้ม.หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่ชุมชนและสังคม ถือเป็นโอกาสดีสำหรับ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอีกด้วย” สำหรับกิจกรรมภายในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย” นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการและภาคบรรยาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ 1)การเกษตรเพื่อชุมชนและวิทยาศาสตร์ 2)การเมืองการปกครองและความมั่นคงภายใน 3)การศึกษา 4)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5)ธุรกิจและการท่องเที่ยว และ6)วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20135149301.doc
20135149302.jpg
20135149303.jpg
20135149304.jpg
 
ทีมงาน