หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 18-2555 เรื่อง “ สุขสงกรานต์ สมานญาติ ปราศจากอุบัติเหตุ ”
เมื่อวันที่ 18/4/2556    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการร่วมทำกิจกรรมในเทศกาลวันสงกรานต์และวันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในเขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 1,035 คน โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2556 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.1) มีอายุเฉลี่ย 32.37 ปี ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-40 ปี (ร้อยละ 46.3) รองลงมา มีอายุมากกว่า 55 ปี (ร้อยละ 25.2) และอายุไม่เกิน 25 ปี (ร้อยละ 17.1) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือองค์กรธุรกิจเอกชน (ร้อยละ 33.9) รองลงมา มีอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 23.7) ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ (ร้อยละ 12.9) นักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 12.7) และอาชีพอื่น ๆ (ร้อยละ 16.8 ) สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผล การสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า เมื่อถึงช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ สิ่งที่ประชาชนนึกถึงเป็นลำดับแรก สูงที่สุด คืออุบัติเหตุพร้อมความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 24.2) รองลงมาคือ เป็นวันหยุดยาวสำหรับการพักผ่อนและอยู่กับครอบครัว (ร้อยละ 22.8) การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และการสรงน้ำพระ (ร้อยละ 18.0) การเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน (ร้อยละ 17.9) การทำบุญต่างๆ อาทิ ทำบุญอัฏฐิ ใส่บาตร ถวายสังฆทาน (ร้อยละ 12.2) และเป็นเทศกาลการดื่มและเลี้ยงฉลองกับคนสนิท (ร้อยละ4.8) ตามลำดับ สิ่งที่ประชาชนวางแผนจะทำในช่วงวันสงกรานต์สูงที่สุดคือ เล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน (ร้อยละ 37.9) รองลงมาคือ เดินทางไปเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลำเนาเดิม และไปรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ (เท่ากันที่ร้อยละ 33.5) ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวหรือคนใกล้ตัว (ร้อยละ 26.5) และไปเที่ยวชมงานที่จัดตามสถานที่ต่างๆ (ร้อยละ 23.5) ตามลำดับ สำหรับสถานที่ที่ประชาชนคิดว่าจะเดินทางไปในช่วงวันสงกรานต์สูงที่สุดสามลำดับแรกคือ บ้านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและคนรู้จัก (ร้อยละ 31.3) ทะเล น้ำตก หรือที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอื่นๆ (ร้อยละ 22.0) และไม่มีการเดินทาง (ร้อยละ 20.0) ส่วนกิจกรรมพิเศษที่จะทำร่วมกันในวันแห่งครอบครัว เรียงตามลำดับคือ การมีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ (ร้อยละ 39.7) พาครอบครัวไปเยี่ยมญาติและขอพรจากญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ (ร้อยละ 28.3) พาครอบครัวไปท่องเที่ยวนอกบ้านและชอปปิ้ง (ร้อยละ 22.3) และพาครอบครัวไปทำบุญ (ร้อยละ 22.2) ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อประเพณีอันดีงามในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์มากที่สุดคือ การแต่งตัวโป๊เกินงามและการแสดงโชว์ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ (ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือ การดื่มสุราของมึนเมาขณะเล่นสงกรานต์ (ร้อยละ 37.9) การฉวยโอกาสลวนลามผู้หญิงขณะเล่นสงกรานต์ (ร้อยละ 31.3) การเล่นสงกรานต์ด้วยอุปกรณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตราย (ร้อยละ 30.4 ) การทะเลาะวิวาท (ร้อยละ 29.2 ) และการขับรถด้วยความคึกคะนอง-ประมาท-ขาดสติ (ร้อยละ26.0) ตามลำดับ ในขณะที่ ประชาชนส่วนใหญ่มีความมั่นใจว่าตนเองจะไม่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงวันสงกรานต์ (ร้อยละ 69.8) ส่วนประชาชนที่รู้สึกไม่มั่นใจ (ร้อยละ 30.2) ประชาชนมีความเห็นว่า ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปีนี้ จะมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน (ร้อยละ 42.9 ) ส่วนที่มีความเห็นว่าอุบัติเหตุจะลดลงกว่าปีก่อน (ร้อยละ 40.8 )และประชาชนที่มีความเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุปีนี้จะใกล้เคียงกับปีก่อน (ร้อยละ 16.3) สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 1. กลุ่มบุคคลที่ประชาชนอยากจะอวยพรให้มากที่สุดสามลำดับแรก คือ ทหาร (ร้อยละ 38.0 ) ชาวบ้านทั่วไป (ร้อยละ 27.1) และครูหรือเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา (ร้อยละ 10.6) 2. คำอวยพรที่ประชาชนอยากจะมอบให้กับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด เรียงตามลำดับคือ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน (ร้อยละ 34.9) ขอให้ทุกคนปลอดภัย (ร้อยละ 21.3) ขอความสงบสุขจงบังเกิดขึ้นในเร็ววัน (ร้อยละ 18.5) ขอให้ทุกคนประสบแต่ความโชคดี (15.4) และขอให้ท่านสู้ต่อไปไม่ท้อถอย (ร้อยละ10.0) 3. ประชาชนที่ต้องการและไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมาร่วมในงานเทศกาลวันสงกรานต์กับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ต้องการให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมาร่วมในงานเทศกาลวันสงกรานต์ (ร้อยละ 54.0 ) ไม่ต้องการให้มาร่วม (ร้อยละ 46.0 ) 4. บุคคลฝ่ายการเมืองและฝ่ายการปกครองที่ประชาชนอยากจะให้มาร่วมในงานเทศกาลวันสงกรานต์กับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด เรียงตามลำดับคือ นายกรัฐมนตรี (ร้อยละ 31.3) ผู้นำฝ่ายค้าน (ร้อยละ 26.3) รมช. ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ (ร้อยละ 17.0 ) ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง (ร้อยละ 10.2 ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 7.7) รมต.จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (ร้อยละ 4.0) พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต (ร้อยละ 2.6) และ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว (ร้อยละ 0.9 )
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20134181031.pdf
20134181032.jpg
 
ทีมงาน