หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 17-2555 เรื่อง “ พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า..."
เมื่อวันที่ 2/4/2556    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าในภาวะวิกฤตพลังงาน โดย กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้   จำนวน 809  คน โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 20-26  มีนาคม  2556  สรุปผลการสำรวจดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.2)  มีอายุระหว่าง  31-40 ปี (ร้อยละ 38.0)   รองลงมา อายุ 21-30 ปี  (ร้อยละ 22.2) และอายุ 41-50  ปี  (ร้อยละ 20.7) ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 27.8)  รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 20.3)  พนักงานบริษัท/รับจ้าง (ร้อยละ 15.7)   และแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ (ร้อยละ 11.4)  ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนภาคใต้ส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่องวิกฤตพลังงานไฟฟ้า ในช่วงวันที่ 5-14 เมษายน 2556 (ร้อยละ  71.4)  ทั้งนี้ประชาชนไม่กังวลว่าในวันที่ 5 เมษายน 2556 จะเกิดไฟดับในพื้นที่ภาคใต้ (ร้อยละ 50.7) และประชาชนที่กังวลว่าในวันที่ 5 เมษายน 2556 จะเกิดไฟดับในพื้นที่ภาคใต้ (ร้อยละ  49.3) เมื่อสอบถามความตระหนักในการประหยัดไฟฟ้า พบว่า ประชาชนมีความตระหนักในการประหยัดไฟฟ้าในระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.4) รองลงมา ประชาชนมีความตระหนักน้อยและไม่มีความตระหนักในการประหยัดไฟฟ้า (ร้อยละ 34.1) และประชาชนมีความตระหนักในการประหยัดไฟฟ้าในระดับมาก
(ร้อยละ 30.5)
     

จากการสำรวจ พบว่า ประชาชนมีการประหยัดพลังงานเป็นประจำ (ร้อยละ 44.5) รองลงมา เป็นการประหยัดพลังงานนานๆครั้ง (ร้อยละ 38.1) และไม่ได้มีการประหยัดพลังงานเลย (ร้อยละ 17.4) ซึ่งเมื่อมีการแยกตามวิธีการประหยัดพลังงาน พบว่า ประชาชนมีการประหยัดพลังงานด้วยการดูโทรทัศน์รายการเดียวกันก็ควรดูด้วยกัน มากที่สุด (ร้อยละ 69.8)รองลงมา  ปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน (ร้อยละ 65.1)  ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู (ร้อยละ 64.0)  เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับครอบครัวและตั้งตู้เย็น งจากผนัง 15 ซ.ม. (ร้อยละ 63.2) รีดเสื้อครั้งละเยอะๆในการรีดแต่ละครั้ง (ร้อยละ 55.6) และทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ (ร้อยละ 50.9) ทุกๆวิธีที่กล่าวมาข้างต้นที่เป็นวิธีการประหยัดพลังงานที่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน นอกจากนี้วิธีการที่ประชาชน        ต้องปลูกฝังเพิ่มเติมในการลดใช้พลังงาน พบว่า  การทำความสะอาดหลอดไฟที่บ้านอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี มากที่สุด (ร้อยละ 76.0) รองลงมา การลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายยาก (ร้อยละ 75.8) การออกรถด้วยความเร็วคงที่ (ร้อยละ 74.3)  การขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้นไม่จำเป็นต้องใช้ลิฟท์ (ร้อยละ 72.7)  การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า (ร้อยละ 70.3)  การคัดแยกประเภทขยะ (ร้อยละ 65.5) และการใช้สายยางและเปิดน้ำขณะล้างรถ (ร้อยละ 63.1)

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันวิกฤตพลังงานวันที่ 5 เมษายน 2556  พบว่า ประชาชนต้องการเห็นกระทรวงพลังงานจัดรณรงค์เชิญชวนลดใช้พลังงาน มากที่สุด (ร้อยละ 32.3) รองลงมา  ปิดห้างสรรพสินค้า 20.00 น. (ร้อยละ 28.6) และหน่วยงานราชการเลื่อนวันทำงานเป็นวันเสาร์หรือวันจักรี (ร้อยละ 14.4)


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20134214241.pdf
20134214242.jpg
 
ทีมงาน