หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เชิญ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ บรรยาย “เศรษฐกิจไทยในประชาคมอาเซียน”
เมื่อวันที่ 29/3/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่เชิญ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ บรรยาย “เศรษฐกิจไทยในประชาคมอาเซียน” คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับประชาคมอาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอก ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวถึงการเปิดประชาคมอาเซียนว่า “การเปิดประชาคมอาเซียนมีอิทธิพลต่อประเทศไทยทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยด้านบวกคือจำนวนประชากรหกร้อยล้านคนเมื่อมีการทำการค้าร่วมกัน จะมีผลดีต่อคนไทยที่คิดจะทำธุรกิจ เพราะจะได้รับความสะดวกสบายที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ อย่างเช่นภาษีทางการค้าจะเกิดความคล่องตัวมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขยายตลาดแรงงานที่จะเกิดการว่าจ้างงานเพิ่มมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งการเปิดประชาคมอาเซียนอาจจะทำให้สินค้าบางประเภทมีราคาถูกลงหรืออาจมีคู่แข่งการค้า ดังนั้น ประเทศไทยควรรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ทางการค้าของตลาดอาเซียนด้วย นอกจากนี้การเปิดประชาคมอาเซียนยังส่งเสริมในแง่เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ การปรับตัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนด้านต่าง ๆ ทั้งยังต้องอาศัยความได้เปรียบของประเทศไทยส่งเสริมในสิ่งที่เป็นจุดเด่น อาศัยความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะธุรกิจ SME จะได้ผลประโยชน์ในยุคของประชาคมอาเซียนมากที่สุด อาทิเช่น ธุรกิจสปา การท่องเที่ยว ที่พัก Entertainment Supermarket เป็นต้น”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20133291111.doc
20133291112.jpg
20133291113.jpg
20133291114.jpg
 
ทีมงาน