หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิด “การจัดการธุรกิคค้าปลีกและแฟรนไชส์” มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ตลาดค้าปลีก
เมื่อวันที่ 28/3/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการเปิดสาขาใหม่ “สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์” คณะบริหารธุรกิจ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ในด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์อย่างสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับแนวคิดของคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ที่ว่า “เรียนที่คณะบริหารธุรกิจ เหมือนได้ทำธุรกิจจริง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวถึงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ว่า “ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกได้เจริญเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งตลาดแรงงานของธุรกิจดังกล่าวได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่ต้องผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยม.หาดใหญ่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการลงมือฝึกปฏิบัติจริง พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว จะสามารถทำงานในองค์กรด้านธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ และยังสามารถประกอบธุรกิจค้าปลีกด้วยตนเองได้อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ ดังนั้นบัณฑิตที่จบสาขานี้มีงานทำแน่นอน”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20133281391.doc
20133281392.jpg
20133281393.jpg
 
ทีมงาน