หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ เชิญ 9 เซียน กับ 7 นักวิชาการรุ่นใหม่ เปิดหลักสูตร Mini M.B.A. เอาใจผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 27/3/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เดินหน้าผลักดันหลักสูตร Mini M.B.A.in Entrepreneurship Management หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ ทั้งยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดย 9 วิทยากรและที่ปรึกษาผู้มากความสามารถ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเซียนในด้านต่างๆของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย อาจารย์สรณ์ จงศรีจันทร์ ผู้บริหาร Young & Rubicam Group อาจารย์ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้บริหาร บริษัท DC Consultant คุณทวี จุลศักดิ์ศรีสกุลและคุณเมธี อธิจิตสกุล ผู้บริหาร Dpac International Co.,Ltd. คุณไตรเทพ วงศ์นภากุล ผู้บริหารบริษัทไตรเทพ คอนซัลแทนท์ จำกัด คุณบุญเลิศ สุขเสรีทรัพย์ ผู้บริหาร Cerebos (Thailand) Co.,Ltd. คุณอภินันท์ บุษบก ผู้บริหาร Sabina Public Company Limited คุณสุภาณี เดชาบูรณานนท์ กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณสุณี ปริปุณณะ ผู้บริหารปริษัท MEDIAEDGE (CIA) ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A.) กล่าวถึงหลักสูตร Mini M.B.A สำหรับการเป็นผู้ประกอบการว่า “เป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ในระดับภูมิภาค ที่สำคัญได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก 9 เซียนชื่อดังในระดับนานาชาติ และนักวิชาการรุ่นใหม่อีก 7 ท่าน โดยผู้สนใจที่ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 จะได้รับสิทธิพิเศษและของที่ระลึกจากทางหลักสูตรด้วย” หลักสูตร Mini M.B.A. in Entrepreneurship Management มีระยะเวลาในการอบรม 72 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 12มิถุนายน – 21 กันยายน 2556 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รับจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร. 074-200-305, เว็บไซด์ http://hbs.hu.ac.th สื่อออนไลน์https://www.facebook.com/hbsfans
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201332720371.doc
201332720372.jpg
 
ทีมงาน