หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 16-2555 เรื่อง “ พลิกโฉมการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
เมื่อวันที่ 12/3/2556    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 1,002 คน โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2556 สรุปผลการสำรวจดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.2) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 41.5) รองลงมา อายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 28.9) และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 13.1) ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 36.7) รองลงมา อาชีพประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย(ร้อยละ 21.1) นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 15.4) และพนักงานบริษัท/รับจ้าง (ร้อยละ 14.7) ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 50.4) และศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 47.6) สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนภาคใต้มีความพึงพอใจในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย 3.76 คะแนน จาก 10 คะแนน) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลงานของรัฐบาลอื่น ๆ ในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชอบผลงานของรัฐบาลอภิสิทธิ์ มากที่สุด (ร้อยละ 76.9 ) รองลงมา ผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ร้อยละ 17.2) และรัฐบาลทักษิณ (ร้อยละ 5.9 ) นอกจากนี้ประชาชนเห็นว่าการแต่งตั้งกลุ่มวาดะห์เป็นทีมที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถช่วยลดความรุนแรงของปัญหาได้ (ร้อยละ 59.6) และประชาชนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับการที่นายกรัฐมนตรีไปพูดคุยกับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อข้อเจรจากับกลุ่ม BRN พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าไม่สามารถแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ (ร้อยละ 62.6) และประชาชนที่เห็นว่าสามารถแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ (ร้อยละ37.4) ประชาชนเห็นด้วยหากรัฐบาลมีการยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินใน 5 อำเภอและใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงในราชอาณาจักรแทน (ร้อยละ 52.7) ทั้งนี้ประชาชนต้องการให้ทหารและตำรวจดูแลพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนเดิม (ร้อยละ 55.8) และให้ตำรวจและฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยดูแลพื้นที่ 3 จังหวัด (ร้อยละ 38.6) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าแนวโน้มของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอีก3-6 เดือนข้างหน้าจะเหมือนเดิม (ร้อยละ 67.5) รองลงมา แนวโน้มปัญหาลดน้อยลง (ร้อยละ 19.3) และแนวโน้มปัญหาจะรุนแรงขึ้น (ร้อยละ 13.2) ประชาชนไม่กังวลต่อสถานการณ์การวางระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่ (ร้อยละ 51.8) ทั้งนี้ประชาชนมั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบอำเภอหาดใหญ่ (ร้อยละ 53.7) และไม่มั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบหาดใหญ่ (ร้อยละ 46.3)โดยที่ประชาชนเห็นว่าหาดใหญ่จะไม่ตกเป็นพื้นที่เป้าหมายเหมือนกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 58.6) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ประชาชนต้องการให้มีแนวทางการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อการร้าย มากที่สุด (ร้อยละ 39.2) รองลงมา แนวทางถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ (ร้อยละ 23.2) และแนวทางการเปิดช่องทางให้ผู้หลงผิดกลับเข้าสู่สังคมปกติ (มาตรา 21) (ร้อยละ 19.3)
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201331215491.pdf
201331215492.jpg
 
ทีมงาน