หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ พร้อมรับนศ.ใหม่ ปี 56 เปิดหลักสูตรใหม่ขานรับอาเซียน
เมื่อวันที่ 28/2/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่พร้อมรับประชาคมอาเซียน ด้วยการเปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษจำนวนหลายทุน หวังผลิตบัณฑิตมืออาชีพป้อนสู่ตลาดอาเซียน โดยเปิดรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความพร้อม ทั้งด้านหลักสูตร คณาจารย์ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน อีกทั้งยังเดินหน้าจับมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศสู่อาเซียน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โดยปีการศึกษา 2556 มีการเปิดหลักสูตรใหม่ใน สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเปิดกว้างทางสายอาชีพให้นักศึกษา ได้มีตัวเลือกและโอกาสทำงานในตลาดอาเซียนมากขึ้น” “ม.หาดใหญ่ยังสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งทุนเรียนดี ทุนกิจกรรม ทุนนักกีฬาช้างเผือก ทุนพี่-น้องนักศึกษาปัจจุบัน โดยล่าสุดมีสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะกู้กองทุน กยศ.รายใหม่ สิทธิพิเศษสำหรับ 100 คนแรกที่มาสมัครเรียนภายในเดือนมีนาคมนี้ จะสามารถทราบผลการกู้ยืมฯได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ นอกจากนี้ยังสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมอบ The New iPad ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติทุกคน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ iLearning อีกด้วย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 7 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาจีนธุรกิจ และการออกแบบสื่อดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) และระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ผู้สนใจสามารถติดต่อฝ่ายรับสมัครและข้อมูล สำนักสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 074-200-300-3 เว็บไซต์ www.hu.ac.th
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20132281051.doc
20132281052.jpg
 
ทีมงาน