หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 15-2555 เรื่อง “ ชาวพุทธกับวันมาฆบูชา ”
เมื่อวันที่ 27/2/2556    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการร่วมทำกิจกรรมและการทำความดีในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 814 คน โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เพศหญิง (ร้อยละ 68.3) มีอายุเฉลี่ย 23.73 ปี ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 21 -35 ปี (ร้อยละ 47.3 ) รองลงมา อายุไม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 46.6 )และอายุมากกว่า 35 ปี (ร้อยละ 6.1 ) ผู้ตอบส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 91.5 ) สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของวันมาฆบูชามีสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่ไม่รู้ กล่าวคือ ประชาชนทราบว่าวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนโอวาทปาติโมกข์ (ศีลของพระสงฆ์) ต่อหน้าพระสงฆ์ 1,250 รูป (ร้อยละ 68.3) และทราบว่าในวันมาฆบูชาพระพุทธเจ้าสอนให้ งดเว้นทำความชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส(ร้อยละ 71.9) วันมาฆบูชาปีนี้ประชาชนคิดว่าจะไปร่วมทำกิจกรรมที่วัดเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนจากร้อยละ 73.2 เป็นร้อยละ 77.1 เป็นที่น่าสังเกตว่าวันมาฆบูชาปีนี้ประชาชนในวัยเรียนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี จะไปทำกิจกรรมที่วัดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ 67.0 เป็น ร้อยละ 81.0 ส่วนประชาชนในวัยอื่นๆ จะไปทำกิจกรรมที่วัดลดลงเล็กน้อยกล่าวคือ วัยหนุ่มสาวอายุ 21-35 ปี ที่จะไปทำกิจกรรมที่วัดลดลงจากร้อยละ 77.6 เป็นร้อยละ 74.0 วัยผู้ใหญ่ อายุ 36 ปีขึ้นไป ลดลงจากร้อยละ 78.1 เป็นร้อยละ 72.9 ผู้ที่ไปวัดส่วนใหญ่จะไปกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง(ร้อยละ 55.8 ) ไปกับคนรัก ( ร้อยละ21.7) ไปกับเพื่อน ( ร้อยละ 11.3 ) และไปคนเดียว (ร้อยละ 10.4 ) กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันมาฆบูชาปีนี้เรียงตามลำดับคือ เวียนเทียน(ร้อยละ 65.9) ใส่บาตร (ร้อยละ 47.8 ) สวดมนต์ฟังเทศน์ที่วัด (ร้อยละ 37.2) ส่วนกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติน้อยที่สุดคือ สวดมนต์เจริญสมาธิที่บ้าน(ร้อยละ 9.7) สำหรับการทำบุญที่ประชาชนนิยมมากที่สุดคือ ทำบุญด้วยดอกไม้และธูปเทียน (ร้อยละ 74.3 ) ทำบุญด้วยเงินทอง (ร้อยละ 53.8 ) และทำบุญด้วยการถวายอาหารคาว-หวาน (ร้อยละ 32.4) สำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับทำบุญอยู่ในช่วง 100-300 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 39.3) รองลงมาคือ น้อยกว่า 100 บาท (ร้อยละ 33.5) และมากกว่า 300 บาท (ร้อยละ 27.2) นอกจากนี้พบว่าประชาชนครึ่งหนึ่งใช้งบประมาณใกล้เคียงกับปีก่อน (ร้อยละ49.5) ใช้งบประมาณมากขึ้น (ร้อยละ 30.3) และใช้งบประมาณน้อยลง (ร้อยละ 20.2) สำหรับประชาชนร้อยละ 22.9 ที่ไม่ไปวัดในวันมาฆบูชา มีเหตุผลเรียงตามลำดับสามลำดับแรก คือ ไม่ว่าง (ร้อยละ 45.5) ไม่มีคนไปเป็นเพื่อน (ร้อยละ16.9) และ มีปัญหาด้านการเงิน ร้อยละ (12.9) กรณีเกิดข่าวในทางลบกับพระภิกษุ-สามเณรบ่อยๆ ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า ไม่มีผลต่อทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติตามแนวพุทธของตนเอง(ร้อยละ 72.0) แต่พบว่าข่าวในทางลบกับพระภิกษุ-สามเณร มี ผลทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งมีความต้องการสนทนาธรรมกับพระสงฆ์น้อยลง (ร้อยละ 34.8) และมีความศรัทธาโดยรวมต่อพระสงฆ์ลดลงด้วย (ร้อยละ 30.9) นอกจากนี้ความเห็นของประชาชนต่อการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของพระสงฆ์ เรียงตามลำดับสามลำดับแรก คือ ประชาชนเห็นว่าเป็นช่องทางเผยแพร่ธรรมะที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย (ร้อยละ 56.5) เห็นว่าเป็นเหตุให้พระสงฆ์แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ (ร้อยละ 49.2 ) เห็นว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ (ร้อยละ 42.0) และเห็นว่าทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติธรรม (ร้อยละ 30.0)
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20132271401.pdf
20132271402.jpg
 
ทีมงาน