หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 14-2555 เรื่อง “เยาวชนไทยคิดอย่างไรกับวันวาเลนไทน์”
เมื่อวันที่ 15/2/2556    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเยาวชนไทยกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นเยาวชนในจังหวัดสงขลา  จำนวน 802  คน โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

                กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เพศหญิง (ร้อยละ 67.0) เป็นนักเรียน/นักศึกษา    (ร้อยละ 83.5) และกลุ่มคนทำงาน (ร้อยละ 16.5) อายุระหว่าง 18-20 ปี (ร้อยละ 32.2) รองลงมา อายุ    15-17 ปี (ร้อยละ 29.0)  นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด (ร้อยละ 47.2) มีแฟน/คู่รัก (ร้อยละ 46.1)  และแต่งงานแล้ว (ร้อยละ 6.7)

 

สรุปผลการสำรวจ

                ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  วันวาเลนไทน์เยาวชนในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับพ่อแม่  (ร้อยละ 68.3)  และให้ความสำคัญกับคนรัก/แฟน/กิ๊ก (ร้อยละ  31.7) โดยที่เยาวชนส่วนใหญ่ต้องการมีแฟนหรือคนรักคนเดียว (ร้อยละ 65.6)  ต้องการมีแฟนหรือคนรักและมีกิ๊กด้วย  (ร้อยละ 34.4) เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีแฟนหรือคนรักคนเดียวของกลุ่มคน        3 กลุ่ม พบว่า คนโสดส่วนใหญ่ต้องการมีแฟนหรือคนรักคนเดียว (ร้อยละ 80.5)  กลุ่มคนที่แต่งงานแล้วต้องการมีแฟนหรือคนรักคนเดียว (ร้อยละ 67.3) และกลุ่มที่มีแฟนแต่ยังไม่แต่งงานต้องการมีแฟนหรือ  คนรักคนเดียว (ร้อยละ 52.7) ทั้งนี้สรุปได้ว่ากลุ่มคนที่มีแฟนแต่ยังไม่แต่งงานมีโอกาสนอกใจแฟน/     คนรักได้มากกว่ากลุ่มคนโสดและกลุ่มคนที่แต่งงานแล้ว

เยาวชนส่วนใหญ่ต้องการออกไปเที่ยวในวันวาเลนไทน์ (ร้อยละ  81.5)  โดยที่ไปเที่ยวกับแฟน/คนรัก มากที่สุด (ร้อยละ 81.9)  รองลงมา คือ ไปเที่ยวกับพ่อแม่ (ร้อยละ 10.4) และเพื่อน (ร้อยละ 5.2) ตามลำดับ  ทั้งนี้เยาวชนต้องการทำกิจกรรมการไปดูหนังในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 52.7)  รองลงมา คือ รับประทานอาหารนอกบ้าน (ร้อยละ 35.0) เดินห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 26.8) และ      เที่ยวกลางคืน (ร้อยละ 21.9) ตามลำดับ 

เยาวชนบอกรักแก่คนรัก/แฟนผ่านอินเทอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ มากที่สุด (ร้อยละ 24.7) รองลงมา เป็นการมอบของขวัญ (ร้อยละ 21.9), บอกรักด้วยตัวเอง (ร้อยละ 17.9), บอกรักผ่านโทรศัพท์ (ร้อยละ 14.9) และบอกรักผ่าน SMS/MMS  (ร้อยละ11.8) ตามลำดับ โดยเพศหญิง จะบอกรักผ่านอินเทอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ มากที่สุด รองลงมา การมอบของขวัญในวันวาเลนไทน์  ในขณะที่เพศชาย    บอกรักผ่านการมอบของขวัญ มากที่สุด รองลงมา บอกรักด้วยตัวเอง      ทั้งนี้เยาวชนมีค่าใช้จ่ายในช่วงวันวาเลนไทน์  301- 500 บาท  มากที่สุด (ร้อยละ 24.0)  รองลงมา มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 300 บาท(ร้อยละ 23.2)  และมีค่าใช้จ่าย 1,001 – 3,000 บาท  (ร้อยละ 17.4) ตามลำดับ  

เยาวชนคาดหวังที่จะเห็นคนรัก/แฟน มาบอกรักในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 34.5) รองลงมา ต้องการได้รับของขวัญ (ร้อยละ 20.2)  และต้องการได้รับดอกไม้  (ร้อยละ 11.7) ตามลำดับ มีเพียงเยาวชน ที่ไม่คาดหวังสิ่งใดจากคนรักในช่วงวันวาเลนไทน์   (ร้อยละ 19.2)    นอกจากนี้เยาวชนเกิดความเสียใจเล็กน้อยหากไม่ได้สิ่งที่คาดหวังในช่วงวันวาเลนไทน์  (ร้อยละ 54.7)  

เยาวชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นห่วงเยาวชนในปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร  มากที่สุด  (ร้อยละ 32.8)  รองลงมาคือ  การมีเพศสัมพันธ์  (ร้อยละ 32.3) และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน  (ร้อยละ 11.9)  ตามลำดับ   นอกจากนี้เยาวชนเห็นว่าภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมสื่อต่างๆ ที่ใช้เผยแพร่สื่อในทางไม่สร้างสรรค์ มากที่สุด (ร้อยละ 51.2) รองลงมา คือ ผู้ปกครองควรให้อบอุ่นแก่   บุตรหลานในครอบครัว (ร้อยละ 47.7) และผู้ปกครองควรสั่งสอน ศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่          บุตรหลาน  (ร้อยละ 45.8)  ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20132159411.pdf
20132159412.jpg
 
ทีมงาน