หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 13-2555 เรื่อง "เสียงสะท้อนผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี 6 เดือน ”
เมื่อวันที่ 15/2/2556    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ            ความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี 6 เดือน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,003  ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่   6 - 10  กุมภาพันธ์  2556  สรุปผลการสำรวจ  ดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.3)  มีอายุระหว่าง  21-30 ปี และ      อายุ  31-40 ปี  ร้อยละ  33.5 เท่ากัน   รองลงมา อายุ 18-20 ปี  (ร้อยละ 15.4) และอายุ  41-50  ปี  (ร้อยละ 12.1) ตามลำดับ นอกจากนี้  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 28.0)  รองลงมา อาชีพประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป และ พนักงานบริษัท/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 20.9, 18.3 และ 15.5  ตามลำดับ     

 

สรุปผลการสำรวจ

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี  6 เดือน พบว่า  ประชาชนภาคใต้มีความพึงพอใจในการบริหารงานโดยภาพรวมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 4.71 คะแนน จาก 10 คะแนน) และเมื่อพิจารณาความสำเร็จในการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในรอบ  1 ปี 6 เดือน พบว่า ด้านการท่องเที่ยว เป็นการบริหารงานที่ได้คะแนนสูงสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 5.14  คะแนน   รองลงมา ได้แก่   การบริหารงานด้านการศึกษา ( 5.05  คะแนน)   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (4.98  คะแนน)   และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (4.84  คะแนน)  ตามลำดับ  ในส่วนการบริหารงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย คือ ผลงานการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (3.71 คะแนน)  และผลงานการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น  (3.86 คะแนน)  ตามลำดับ

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาสินค้าการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในระดับมาก  (ร้อยละ 66.9)  ในระดับปานกลาง (ร้อยละ  30.1)  ในระดับน้อย  (ร้อยละ 3.0)  ทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์  โดยมีคะแนนเฉลี่ย  4.54 คะแนนนอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทจะทำให้เกิดปัญหาการตกงาน/การว่างงานของแรงงานไทยในระดับมาก (ร้อยละ 61.3) ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 33.1)  ในระดับน้อย (ร้อยละ 5.6)

ประชาชนชื่นชอบนโยบายบัณฑิตที่จบปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท  มากที่สุด (ร้อยละ17.8) รองลงมา นโยบายคืนภาษีรถคันแรก (ร้อยละ 17.1), นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ (ร้อยละ 15.4), นโยบายคืนภาษีบ้านหลังแรก (ร้อยละ 11.3)  และนโยบายปราบปรามยาเสพติด (ร้อยละ 9.5) ตามลำดับ

ประชาชนเห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล มากที่สุด (ร้อยละ 33.0 ) รองลงมา เป็นปัญหาการเมือง (ร้อยละ 27.1) และปัญหาเศรษฐกิจ  (ร้อยละ 24.1 )ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่   เห็นว่าการนิรโทษกรรมไม่สามารถนำสังคมสู่ความสงบได้  (ร้อยละ 90.3) และการนิรโทษกรรมจะช่วยให้สังคมสงบสุขได้ (ร้อยละ 9.7)


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20132159341.pdf
20132159342.jpg
 
ทีมงาน