หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดประชุมเครือข่าย กยศ. มหาวิทยาลัยในภาคใต้
เมื่อวันที่ 9/2/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร

ม.หาดใหญ่จัดประชุมเครือข่าย กยศ. มหาวิทยาลัยในภาคใต้

                มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ “สร้างสัมพันธ์เครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพและคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำนักงานใหญ่) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้”  และมีตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วภาคใต้ตอบรับเข้าร่วมโครง 16 แห่ง  ณ ห้องประชุมมะหาด อาคาร U-Plaza  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ว่า “การจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ เราต้องมีเครือข่าย มีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่ส่วนมากจะต่างตนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำงาน ซึ่งจริง ๆ แล้วต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาและสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคม ดังนั้นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน จะทำให้สถาบันการศึกษามีความเข้มแข็ง มีเป้าหมายและทิศทางที่จะพัฒนานักศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน”

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ กล่าวต่อว่า “แนวทางในการปฏิบัติที่ดีสำหรับการสร้างเครือข่ายกองทุนกู้ยืมฯ คือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ไปพร้อม ๆ กันทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร ระดับผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมฯ และระดับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมฯ  ให้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ควรมีกิจกรรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ในการสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อกองทุนฯร่วมกัน  ซึ่ งจะส่งผลดีต่อนักศึกษาและสถาบันการศึกษาเอง ไม่เฉพาะเรื่องกองทุนกู้ยืมฯเท่านั้น แต่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมและโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย”


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20132914531.doc
20132914532.jpg
20132914533.jpg
20132914534.jpg
 
ทีมงาน