หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เตรียมพร้อมสู่อาเซี่ยน จัดบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 3/2/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในงานหาดใหญ่แฟร์ 2013 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ความโปร่งใสในการปกครองท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015” โดยมีนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ประธานที่ปรึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นวิทยากร นายพิศิษฐ์กล่าวว่า “การปกครองท้องถิ่นกับการปกครองแบบประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นประเด็นที่น่าเอามาถกแถลงร่วมกัน เพราะการปกครองท้องถิ่นใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่มากที่สุด ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการนำพาประชาชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนไปพร้อมๆกับภาครัฐ ฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมความรู้ จนกระทั้งการส่งเสริมเรื่องสุขอนามัย และเรื่องอื่น ๆ ที่จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่มเข้าใจเรื่องอาเซียนมากขึ้น” ด้านคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้เชิญนายนริศ ธรรมเกื้อกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทชุมพร คาบาน่า จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของธุรกิจค้าปลีกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นายนริศกล่าวว่า “การเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียนจาก 1 ประเทศกลายเป็น 10 ประเทศ โดยประชากรของประเทศจากเดิมมี 60 ล้านคน จะกลายเป็นประชากร 100 ล้านคน และจากตลาดที่มีเพียง 1 ตลาดก็จะกลายเป็น 10 ตลาด ทำให้การบริการขยายตัวมากขึ้น เกิดกำลังซื้อ การย้ายแรงงาน และการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนต่างๆมากมาย” ทั้งนี้นายนริศได้ให้ข้อคิดสำหรับการทำธุรกิจค้าปลีกในตลาดอาเซียนว่า “เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จะเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง นายจ้าง หรือแม้กระทั่งผู้ใช้บริการเอง สิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้คือ วัฒนธรรม สังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศเพื่อนบ้านที่เราจะร่วมค้าขาย อีกทั้งยังต้องเรียนรู้หลักของการตลาดซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงแค่ตลาดเฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่เมื่อประเทศไทยเปิดเป็น AEC แล้วเราอาจจะพัฒนาเป็นตลาดรวม 10 ประเทศ เพราะฉะนั้นการแบ่งตลาดที่เป็นส่วน (Sagement) หรือตลาดเป้าหมาย (Target Market) ก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเราจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจ อีกทั้งเราต้องเรียนรู้ว่าควรจะจัดตำแหน่งสินค้าให้เหมาะกับตลาดเป้าหมายอย่างไร และสุดท้ายต้องทราบถึง Customer Relationship Management (CRM) ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานหลักหากเรามีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะเป็นการรักษาฐานลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้” การบรรยายพิเศษทั้ง 2 หัวข้อนี้ ถือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ที่จะช่วยให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวสู่อาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนแก่ชุมชน โดยจะมีการจัดกิจกรรมและโครงการทางวิชาการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20132319491.doc
20132319492.jpg
20132319493.jpg
20132319494.jpg
 
ทีมงาน