หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 12-2555 เรื่อง “ มุมมองของประชาชนกับปัญหาแรงงานต่างด้าว”
เมื่อวันที่ 31/1/2556    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับมุมมองของประชาชนกับปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,002 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2556 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.0) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 39.9) รองลงมา มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 33.0) และอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 13.2) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 22.3) รองลงมา ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย, พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง, นักเรียน/นักศึกษา และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 20.8, 20.7, 17.5 และ 5.2 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ ผศ. ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นมุมมองของประชาชนกับปัญหาแรงงานต่างด้าว พบว่า ประชาชนจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 เห็นด้วยกับแนวคิดการตั้งศูนย์ลี้ภัยชาวโรฮิงยา มีเพียงร้อยละ 36.5 ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการตั้งศูนย์ลี้ภัยชาวโรฮิงยา ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.3 เห็นว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 38.7 คิดว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสงขลามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ38.5 เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 22.8 เห็นว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสงขลาเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 ไม่มั่นใจว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์สามารถแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองได้ ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 22.2 เห็นว่าผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าวมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรสร้างความแออัดของประชากร รองลงมา เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น การแย่งอาชีพของคนไทย และปัญหาการค้ามนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 22.1, 18.7 และ 8.2 ตามลำดับ ประชาชนร้อยละ 58.9 ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคม อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.8 เห็นว่านโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทมีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว พบว่า ประชาชนร้อยละ 51.9 เห็นควรเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย มากที่สุด รองลงมา การปฏิรูประบบการบริหารแรงงานต่างด้าวและการแก้ไขกฎระเบียบของแรงงานต่างด้าว คิดเป็นร้อยละ 41.8 และ 40.1 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201313114571.pdf
201313114572.jpg
 
ทีมงาน