หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่...มหาวิทยาลัยแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อวันที่ 24/1/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมลภาวะที่กระทบทั้งด้านจิตใจและร่างกาย และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตลอดจนบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการรณรงค์ในหลากหลายทัศนะ ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยมีนโยบายและหลักคิดประจำปี 2555-2557 ใน 3 เสาหลัก ดังนี้ 1.Academic Excellence การสร้างงานให้มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมให้คณาจารย์ สร้างองค์ความรู้โดยผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนความมีชีวิตชีวาของมหาวิทยาลัย (Campus life) ทั้งกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมบุคลากร เป็นต้น 2. ASEAN Community การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นต้น 3. Green & White University การมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นต้น โดยเฉพาะในเสาหลักที่ 3 Green & White University นั้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ทำวิจัยเรื่อง มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) โดยอาจารย์นุกูล ชิ้นฟัก อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นและจัดทำแผน ทั้งระยะสั้น,ระยะกลาง,ระยะยาว ในแผนการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการแล้วและให้ความสำคัญจนประสบความสำเร็จดังจะขอยกตัวอย่างสัก 1 โครงการ ดังนี้ โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง 1-3 ปี ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีการลงทุนในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาเป็นมาตรการในเชิงวิศวกรรมโดยมีการลงทุน 1. การเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟฟ้า LED 2. การเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟฟ้า T5 3. การติดตั้ง Digital thermostat สำหรับระบบปรับอากาศ 4. การปรับ Tap หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวใช้งบประมาณลงทุนกว่า = 7,041,214 บาท เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2555 จนถึงปัจจุบัน ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับ = 448,160 หน่วยต่อปี และมีผลการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับ = 1,839,821 บาทต่อปี โดยมีระยะเวลาลงทุน = 3.8 ปี ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ที่ผ่านมา นอกจากการลงทุนในเชิงวิศวกรรมแล้ว มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานในเชิงรณรงค์,อบรม และทำความเข้าใจให้ทราบโดยทั่วกัน ส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในส่วนนี้เองมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดส่งโครงการประกวดสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO (ESCO Project Awards 2013) ภายใต้ “โครงการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน” โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกระทรวงพลังงาน ผลการประกวดโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังเข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาบรรยาย “Successful case of ESCO” (Thailand Experience) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จให้สาธารณะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่น ๆ ต่อไป จากความสำเร็จดังกล่าว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือสังคมและสภาพแวดล้อมให้คงอยู่กับประเทศชาติให้รุ่นลูก รุ่นหลานได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีระเบียบวินัยส่งผลให้ร่างกายและจิตใจมีสภาพจิตที่ดีต่อไป
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20131241011.doc
20131241012.jpg
20131241013.jpg
20131241014.jpg
 
ทีมงาน