หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ มอบรางวัล “นักรัฐศาสตร์ดีเด่น” และ “นักธุรกิจดีเด่น” ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 22/1/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ มอบรางวัล “นักรัฐศาสตร์ดีเด่น” และ “นักธุรกิจดีเด่น” ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ และนักธุรกิจดีเด่นภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเชิดชูผลงานผู้มีความสามารถทางด้านการบริหารงานด้านรัฐศาสตร์และการบริหารงานด้านธุรกิจ ในงานหาดใหญ่แฟร์ 2013 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ประธานที่ปรึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานและมอบโล่รางวัล รางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อเฟ้นหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานด้านรัฐศาสตร์ดีเด่น มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ในปีนี้ แยกเป็น 2 สาขาคือ สาขาส่วนภูมิภาคได้แก่ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย และสาขาส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสินธพ อินทรัตน์ ผู้ได้รับรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ สาขาส่วนท้องถิ่น กล่าวถึงหลักการในการทำงานของตนเองให้ประสบความสำเร็จว่า การทำงานด้านการปกครองนั้น การมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะทำให้รับทราบถึงความต้องการและปัญหาของชุมชน ทำให้สามารถวางแผนงานการพัฒนาชุมชนได้ตรงตามเป้าหมาย นอกจากนี้การสรุปผลการทำงานของตนเองก็เป็นเรื่องสำคัญ ตนเชื่อว่าการทำงานทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีปัญหา ดังนั้นเมื่อทำงานเสร็จ จึงควรสรุปผลงานของตนเองว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร ถ้าไม่ดีแก้ไขตรงไหน หรือถ้าดีแล้วเราควรต่อยอดงานต่อไปอย่างไร สุดท้ายคือการทำงานเป็นทีม ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เพราะตนเองไม่ได้เก่งทุกอย่าง จึงต้องมีทีมงานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้งานประสบความสำเร็จ ด้านรางวัลนักธุรกิจดีเด่น เป็นรางวัลที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบให้กับนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน มีวิสัยทัศน์ มีความมานะอุตสาหะ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่น ในปีนี้ คือ นายวริสร รักษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชุมพร คาบาน่า จำกัด นายวริสรประกอบธุรกิจรีสอร์ทโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาเป็นหลักในการบริหารจัดการ ซึ่งได้นำแนวคิดการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงของบริษัทแบ่งปันไปยังชุมชนจนประสบความสำเร็จอีกด้วย นายวริสรกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า งานหาดใหญ่แฟร์เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในภาคใต้ ได้มีเวทีประลองความสามารถในสาขาที่ตนเองถนัด ทั้งยังรู้สึกปลาบปลื้มภูมิใจกับการได้รับรางวัลนักธรุกิจดีเด่นในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการทำความดี และจะยังคงยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ดำเนินธุรกิจ พัฒนาชุมชน และประเทศชาติต่อไป รางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ และรางวัลนักธุรกิจดีเด่นภาคใต้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งนอกจากจะมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านรัฐศาสตร์และด้านการบริหารธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังหวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดแนวคิดด้านการทำงาน การพัฒนางาน และพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ แก่นักปกครอง นักบริหาร ในทุกระดับ นักธุรกิจทุกแขนง รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนอีกด้วย จึงอยากให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาทุกคน ยึดนักรัฐศาสตร์ดีเด่นและนักธุรกิจดีเด่นเป็นแบบอย่างในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201312222141.doc
201312222142.jpg
201312222143.jpg
201312222144.jpg
 
ทีมงาน