หัวข้อ :  ป.โท - เอก ม.หาดใหญ่ เปิดรับแล้ววันนี้ - พฤษภาคม 2556
เมื่อวันที่ 20/1/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2556 ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (M.B.A) และระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ed.D) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมเตรียมมอบทุนแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ อาทิเช่น ทุนพัฒนาบุคลากรจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง โดยผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนการศึกษา อัตราร้อยละ 50-100 (เฉพาะค่าหน่วยกิต) จำนวน 3 ทุน และทุนส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนทุน สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่มีพี่น้องนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ของค่าหน่วยกิต หรือผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่มีพี่น้องและบุตรธิดาบุคลากรโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับส่วนลดร้อยละ 25 ของค่าหน่วยกิต ไม่จำกัดจำนวนทุน รวมถึงทุนสนับสนุนบุคลากรเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับส่วนลดร้อยละ 15 เฉพาะค่าหน่วยกิต เป็นทุนสนับสนุนให้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือสถานประกอบ และสถานศึกษาต่างๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ไม่จำกัดจำนวนทุน ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สามารถติดต่อได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7420-0 357-8 และติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่www.hu.ac.th/graduate หรือ http://www.facebook.com/GraduateHu
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201312010591.doc
 
ทีมงาน