หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดมหกรรมงานวิชาการ Hatyai Fair 2013
เมื่อวันที่ 10/1/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานหาดใหญ่แฟร์ 2013 (Hatyai Fair 2013) มหกรรมงานวิชาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาในภาคใต้ ได้มาร่วมทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท พร้อมกิจกรรมด้านวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ประธานที่ปรึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสงขลา เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า “งานหาดใหญ่แฟร์เป็นโครงการที่ม.หาดใหญ่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการให้แก่ท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้ ได้มีเวทีแสดงความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตนถนัด โดยมีรางวัลเป็นโล่เกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท” ในปีนี้งานหาดใหญ่แฟร์ 2013 แบ่งกิจกรรมด้านวิชาการออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) การแข่งขันทางวิชาการและทักษะพิเศษ อาทิ การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันโต้วาที การประกวดดนตรีและร้องเพลง 2) การประชุม อบรม บรรยายพิเศษ อาทิ การบรรยายพิเศษ “การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของธุรกิจค้าปลีกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย นายนริศ ธรรมเกื้อกูล และการบรรยายพิเศษ “ความโปร่งใสในการปกครองท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015” โดยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส 3) การสาธิตและการออกร้าน อาทิ โครงการ My Portfolio Showcase 2013 และ4) การมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่ รางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ และรางวัลนักธุรกิจดีเด่นภาคใต้ “สำหรับรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่น ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ผู้ได้รับรางวัลสาขาส่วนภูมิภาคได้แก่ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย และสาขาส่วนท้องถิ่นได้แก่ นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม และรางวัลนักธุรกิจดีเด่น ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ได้แก่ คุณวริสร รักษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพร คาบาน่า จำกัด” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าว ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือ Facebook HU Fans และสอบถามข้อมูล โทร 0-7420-036 โทรสาร 0-7442-5467 และ hatyaifair@hu.ac.th
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201311010121.doc
201311010122.jpg
201311010123.jpg
201311010124.jpg
 
ทีมงาน