หัวข้อ :  “ไพร์”คนรุ่นใหม่ ...ใจรักษ์ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 5/1/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
“ไพร์”คนรุ่นใหม่ ...ใจรักษ์ภาษาไทย ไพร์ หรือ นางสาวสุทธิดา อินเรือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยาวชนคนเก่งที่มีใจรักในภาษาไทย อยากเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ หันมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่คนไทยควรภูมิใจและใส่ใจดูแลรักษา ไพร์ชื่นชอบในการเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่เด็ก พอเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จึงตัดสินใจต่อยอดความสนใจในภาษาไทย เข้าเรียนต่อสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และเข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อาทิ เป็นประธานนักศึกษาในการจัดการแข่งขันโต้วาที ในงาน Hatyai Fair 2013 และประธานชมรมทักษิณาทรรศน์ เป็นต้น ล่าสุดไพร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดคำขวัญ โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในผลงานคำขวัญว่า “ปราชญ์แห่งแผ่นดิน ภูมินทร์ชาวไทย ศูนย์รวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งเป็นรางวัลที่ไพร์ภูมิใจ และอยากจะสร้างผลงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้กับเพื่อน ๆ โดยไพร์กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนหันมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องว่า “ภาษาไทยถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทย เราควรภูมิใจที่มีภาษาเป็นของเราเอง ที่สำคัญภาษาไทยเป็นภาษาที่สวยงามมีเอกลักษณ์ แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าภาษาไทยน่าเป็นห่วง ด้วยวัฒนธรรมชาติอื่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ภาษาไทยผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ที่มักพบเจอคำไทยใหม่ ๆ จากการสื่อสารในสังคมออนไลน์ เช่นคำว่า จุงเบย (จังเลย) มว๊าก (มาก) เป็นต้น ซึ่งอาจมองดูเป็นสีสันในการสื่อสาร แต่หากใช้ผิดเพี้ยนจนเคยชิน ก็ทำให้ภาษาไทยวิบัติได้เหมือนกัน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคน หันมาให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาไทย แค่พูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อน ๆ ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำนุบำรุงเอกลักษณ์ของชาติไทยได้แล้วค่ะ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20131522281.doc
20131522282.jpg
 
ทีมงาน