หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่จุฬาราชมนตรี
เมื่อวันที่ 27/12/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่จุฬาราชมนตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป แด่นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี โดยสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่เล็งเห็นว่านายอาศิสเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ศึกษาด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาสังคมและองค์กรบริหารทางศาสนาอิสลามได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดพิธีมอบที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นอีกหนึ่งความปลาบปลื้มใจที่ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ผ่านมาตนยึดหลักในการทำงานอย่างตั้งใจ ทุ่มเท และทำงานเพื่อคนอื่นอย่างเต็มความสามารถ โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ มีความเคารพต่อตนเอง ผู้อื่น สำหรับด้านการศึกษา มุ่งหวังให้คนมีความรู้และเป็นคนดีตามที่สังคมปรารถนา แม้จบการศึกษาไปแล้วก็อย่าถือว่าประสบความสำเร็จ แต่จงพากเพียรทำงานเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศต่อไป โดยนำหลักคำสอนของศาสนาไปประยุกต์ใช้ ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกทำนองคลองธรรม และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012122710311.doc
2012122710312.jpg
2012122710313.jpg
2012122710314.jpg
 
ทีมงาน