หัวข้อ :  อาจารย์ ม.หาดใหญ่ ปลื้มปิติ ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ จากในหลวง
เมื่อวันที่ 20/12/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ม.หาดใหญ่ ปลื้มปิติ
ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ จากในหลวง

            อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับพิจารณารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)  จำนวน  12  ท่าน  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

            มหาวิทยาลัยใหญ่จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 85พรรษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติทั้งหมด 12  ท่าน

            อาจารย์ปฏิพัฒน์  กิตติโชควัฒนา  ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ได้แสดงความรู้สึกหลังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่า เป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งยังเป็นเครื่องแสดงถึงความรับผิดชอบและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีคืนสู่สังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ถือเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย

            อาจารย์จิราภรณ์  บัวเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา  กล่าวว่า  การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ซึ่งตนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ชีวิตในครั้งนี้มาก  ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูและสอนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุน  ในฐานะแม่พิมพ์ของชาติการดูแลนักศึกษาไม่เฉพาะแค่ในห้องเรียนเท่านั้น  แต่ยังต้องทุ่มเทดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุดตลอดเวลา  รวมถึงงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติอย่างเต็มสุดความสามารถอีกด้วย ทั้งนี้เชื่อว่านักศึกษาควรตั้งอยู่ในกฏระเบียบ  ศีลธรรมอันดีงาม  เพื่อให้ตนเองเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

            อาจารย์ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม  ผู้อำนวยศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม  กล่าวว่า  รู้สึกปลาบปลื้มยินดีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ซึ่งถือเป็นเครื่องแสดงถึงคุณงามความดีและเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติงาน  โดยตนเองทำงานด้วยความเสียสละในภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถโดยไม่มีข้อแม้  ทั้งในหน้าที่ของครูผู้ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์และยังทุ่มเทในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสืบทอด เผยแพร่และธำรงค์ความเป็นไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติตามพระบรมราโชวาท  และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012122013271.doc
2012122013272.jpg
2012122013273.jpg
2012122013274.jpg
 
ทีมงาน