หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 11-2555 เรื่อง เก็บตกการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
เมื่อวันที่ 4/12/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,094 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.8) อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 36.5) รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 31.8) และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 14.4) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 27.0) รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา , พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง , รับจ้างทั่วไป และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 24.9 , 16.8 , 13.7 และ 10.0 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนภาคใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.1 มีการติดตามเป็นบางครั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2555 และร้อยละ 18.2 มีการติดตามเป็นประจำสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีเพียงร้อยละ 3.9 ที่ติดตามทุกวันในการชมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนร้อยละ 23.8 ไม่ได้ติดตามชมการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลย ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่า ประชาชนพอใจการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน มากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 5.81 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) รองลงมา ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฏร์ และฝ่ายรัฐบาล โดยมีค่าเฉลี่ย 5.22 และ 4.42 ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 เชื่อข้อมูลของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ ร้อยละ 42.1 ไม่เชื่อข้อมูลของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ประกอบด้วย ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง , พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต และพลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก สอบไม่ผ่านในการชี้แจงการอภิปราย ไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี ตอบประเด็นข้อซักถามการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ชัดเจนในทุกประเด็น โดยประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายทหารระดับนายพล มีการตอบข้อซักถามไม่ชัดเจนมากที่สุด รองลงมา การคืนพาสปอร์ตให้แก่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร , การทุจริตการจำนำข้าว , ความไม่โปร่งใสงบประมาณป้องกันน้ำท่วมและการใช้งบประมาณเยียวยากลุ่มคนเสื้อแดง ประชาชนร้อยละ 57.7 ต้องการเห็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์แก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากที่สุด รองลงมา ปัญหาปากท้องของประชาชน การแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 52.6 , 41.8 และ 30.7 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20121241021.pdf
20121241022.jpg
 
ทีมงาน