หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 10-2555 เรื่อง “ สิ่งดีๆ ที่ได้เรียนรู้จากวันพ่อ ”
เมื่อวันที่ 4/12/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของของวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เกี่ยวกับมุมมอง ทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศและเปรียบเสมือนพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคน รวมถึงความสัมพันธ์และการประพฤติปฏิบัติตนของวัยรุ่นต่อบิดาของตนเอง ทำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,000 คน ระหว่างวันที่ 25- 28 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้คือวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล มีอายุเฉลี่ย 17.9 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.4 และเพศชายร้อยละ 35.6 กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 34.1 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ25.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 20.4 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 14.5 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่กับแม่มากที่สุดร้อยละ 63.2 พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งพ่อและแม่ร้อยละ 19.0 พักอาศัยอยู่กับพ่อ ร้อยละ 9.1 และพักอาศัยอยู่กับคนอื่นๆนอกเหนือจากพ่อและแม่ ร้อยละ 8.8 สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นเกี่ยวกับ “ สิ่งดีๆที่ได้เรียนรู้จากวันพ่อ ” พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 96.4 ตั้งใจจะทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวง โดยร้อยละ 77.9 ตั้งใจจะทำความดีในทุกๆวันและร้อยละ 18.5 ตั้งใจจะทำความดีเฉพาะใน วันพ่อ มีวัยรุ่นเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้นที่ไม่ได้ที่ตั้งใจจะทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวง ทั้งนี้วัยรุ่นร้อยละ 54.4 ต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงโดยการนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ช่วยกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ให้กระจายไปไกล มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 16.0 การร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันพ่อ ร้อยละ 15.5 และการร่วมลงนามถวายพระพร ร้อยละ 14.1 นอกจากนี้แบบอย่างจากในหลวงที่วัยรุ่นอยากจะประพฤติและปฏิบัติตามมากที่สุด คือการดำเนินชีวิตด้วยความสมถะพอเพียง ร้อยละ 35.9 รองลงมา คือ ความรักความอบอุ่นในครอบครัว ร้อยละ 21.6 การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 19.2 การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ร้อยละ13.5 ความสามารถด้านนักคิด/นักวิจัย/วิทยาศาสตร์และความใฝ่เรียนรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย ร้อยละ 4.9 โครงการในพระราชดำริ,พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของในหลวงที่วัยรุ่นประทับใจ มากที่สุด คือ เศรษฐกิจพอเพียง/การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 52.2 รองลงมา คือ การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เช่น กังหันชัยพัฒนา/ไบโอดีเซล/แก็สโซฮอล์ ร้อยละ 16.9 การสร้างเขื่อน/ฝาย/แก้มลิง/ฝนหลวง ร้อยละ 12.2 การพระราชทานความ ช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ร้อยละ 10.4 งานพัฒนาป่า/ดินเสื่อมโทรมและการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ร้อยละ 8.3 นอกจากนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.0 เห็นว่าบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพสมควรจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ และวัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 ที่เห็นว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ และร้อยละ 33.8 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแต่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ มีเพียงร้อยละ 4.8 ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจหลักการรวมถึงวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 เห็นว่าผลจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ความในใจที่อยากจะบอกกับในหลวงและคุณพ่อ พบว่า วัยรุ่นบอกว่ารักในหลวงและคุณพ่อมากที่สุด ร้อยละ 40.4 รองลงมา คือ อวยพรให้ในหลวงและคุณพ่อ ร้อยละ 30.30 สัญญาว่าจะเป็นคนดี,เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านและตั้งใจเรียนหนังสือ ร้อยละ 17.6 มีความภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยและกล่าวคำขอบคุณในหลวงกับคุณพ่อ ร้อยละ 6.6 และกล่าวคำขอโทษในสิ่งที่ตนกระทำไม่ดีกับท่าน ร้อยละ 5.1
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20121249541.pdf
20121249542.jpg
 
ทีมงาน