หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 9-2555 เรื่อง “ สงขลา-หาดใหญ่กับเทศกาลสุขสันต์วันลอยกระทง”
เมื่อวันที่ 3/12/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับเทศกาลสุขสันต์วันลอยกระทงโดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,005 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.8) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 34.6) รองลงมา มีอายุระหว่าง 18-20 ปี (ร้อยละ 33.7) และอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 18.6) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 37.3) รองลงมา ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย, พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง , ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจและรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 27.3 , 16.4 , 6.7 และ 6.3 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นเทศกาลสุขสันต์วันลอยกระทง พบว่า ประชาชนจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 82.0 ให้ความสำคัญกับวันลอยกระทง มีเพียงร้อยละ 18.0 ที่คิดว่าวันลอยกระทงไม่มีความสำคัญเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งของเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.0 จะเดินทางออกไปลอยกระทง โดยที่สถานที่ที่ได้รับความนิยมจากประชาชน พบว่า ประชาชนร้อยละ 20.6 จะเดินทางไปสวนสาธารณะหาดใหญ่ มากที่สุด รองลงมา สระบัวแหลมสมิหลา ตลาดน้ำคลองแห และคลองอู่ตะเภา คิดเป็นร้อยละ 13.0 , 10.6 และ 9.7 ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 จะอธิษฐานให้สุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มากที่สุด รองลงมา อธิษฐานขอให้เรียนเก่ง/ทำงานดีดี และ ขอให้ร่ำรวยเงินทอง คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ 7.6 ตามลำดับ เมื่อถามถึงว่าจะอธิษฐานอะไรให้กับประเทศไทย พบว่า ประชาชนร้อยละ 42.0 จะอธิษฐานให้คนไทยสามัคคีกัน มากที่สุด รองลงมา ไม่มีเกิดเหตุการณ์มหาอุทุกภัย และให้การคอร์รัปชั่นหมดไปจากสังคมไทย คิดเป็นร้อยละ 29.7 และ 8.8 ตามลำดับ ประชาชนร้อยละ 21.4 เห็นว่าพฤติกรรมวัยรุ่นในช่วงลอยกระทงที่น่าห่วงที่สุด คือ การทะเลาะวิวาท/เมาสุรา รองลงมา คือ การเล่นพลุ/ดอกไม้ไฟ , การจี้/ปล้น/ล้วงกระเป๋า/ลักทรัพย์ และการลวนลาม/ล่วงละเมิดทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 19.8 , 17.9 และ 13.8 ตามลำดับ ประชาชนร้อยละ 54.7 เห็นว่าในพื้นที่ใกล้เคียงมีการลอยโคมลอยยี่เป็ง ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 64.0 เห็นว่าโคมลอยยี่เป็งเหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทงทางภาคใต้ มีเพียงร้อยละ 36.0 ที่เห็นว่า โคมลอยยี่เป็งไม่เหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทงทางภาคใต้ นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 36.6 เห็นว่าการลอยโคมลอยในงานลอยกระทงไม่รู้สึกขัดต่อประเพณีวัฒนธรรม รองลงมา เห็นว่าแปลกดีแต่ก็เข้ากับวันลอยกระทงทางภาคใต้ และ น่าสนุกไม่ต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่หรือภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 26.8 และ 21.0 ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 มั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบเมืองหาดใหญ่ และร้อยละ 39.1 ไม่มั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบตัวเมืองหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20121238591.pdf
20121238592.jpg
 
ทีมงาน