หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ 1/12/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานลอยกระทงประจำปี 2555 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย ภายในงานจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง และการแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษา โดยนางนพมาศในปีนี้ได้แก่ นางสาวณัฐาภรณ์ บุญยก นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ณ ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012121001.doc
2012121002.jpg
2012121003.jpg
2012121004.jpg
 
ทีมงาน