หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 8-2555 เรื่อง “ เศรษฐกิจและประชานิยมในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 3”
เมื่อวันที่ 26/11/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับเศรษฐกิจและประชานิยมในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์3 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,002 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.6) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 42.5) รองลงมา มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 32.8) และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 12.0) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 31.6) รองลงมา ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย , รับจ้างทั่วไป ,นักเรียน/นักศึกษา และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.2 , 15.9 , 15.6 และ 10.0 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนจังหวัดสงขลา ร้อยละ 50.3 มีสถานะการเงินโดยมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ และร้อยละ 26.2 ไม่เหลือเก็บแต่ไม่มีหนี้สิน มีเพียงร้อยละ 23.5 มีสถานะการเงินโดยมีรายได้มากกว่ารายจ่าย นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 มีภาระหนี้สินโดยที่ประชาชนร้อยละ 30.4 มีภาระหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท รองลงมา มีภาระหนี้สิน 200,001 - 500,000 บาท และ 50,001 - 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ 10.5 ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 สามารถเก็บเงินในแต่ละเดือนได้ โดยที่ประชาชนร้อยละ 38.4 สามารถออมเงินได้แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด รองลงมา 1,001-3,000 บาทต่อเดือน และ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และ 10.1 ตามลำดับ และประชาชนร้อยละ 24.9 ที่ไม่สามารถออมเงินได้ ประชาชนร้อยละ 36.4 เห็นว่าปัญหาการเมืองส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล มากที่สุด รองลงมา เป็นปัญหาการคอร์รัปชั่น และปัญหาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 21.5 ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 46.9 มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้า/อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 52.3 มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้า/อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 10.8 มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้า/อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ประชาชนจังหวัดสงขลาภาพรวมของปัญหาที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 4.51 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) และเมื่อพิจารณาตามประเด็นของปัญหา พบว่า ประชาชนเห็นว่าปัญหาราคาน้ำมันและปัญหาการคอร์รัปชั่นในแวดวงการเมือง/ราชการ เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบต่อประชาชน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.91 คะแนน รองลงมา ปัญหาเกี่ยวกับการปรับขึ้นของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ , ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.86 , 4.80 , 4.73 และ 4.58 ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.6 คิดว่าการชุมนุมของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย มีเพียงร้อยละ 26.4 ที่คิดว่าการชุมนุมของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.8 นโยบายประชานิยมจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินเหมือนสหภาพยุโรป และร้อยละ 29.2 เห็นว่านโยบายประชานิยมไม่ทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินเหมือนสหภาพยุโรป ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.9 คิดว่านโยบายประชานิยมส่งผลเสียให้กับเศรษฐกิจไทยมากกว่าผลดีทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ 21.1 ) นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 เห็นว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรมีประโยชน์ต่อเกษตรมากกว่านโยบายจำนำข้าว 15,000 บาท โดยที่ประชาชนร้อยละ51.6 ต้องการเห็นรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ช่วยลดราคาสินค้า มากที่สุด รองลงมา ลดราคาน้ำมันและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ 13.1 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012112614271.pdf
2012112614272.jpg
 
ทีมงาน