หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 7-2555 เรื่อง “ มหันตภัยสารกัมมันตรังสีเรื่องใกล้ตัวที่คนสงขลาไม่เคยรู้”
เมื่อวันที่ 22/11/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับมหันตภัยสารกัมมันตรังสีเรื่องใกล้ตัวที่คนสงขลาไม่เคยรู้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,002 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.0) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 36.0) รองลงมา มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 32.8) และอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 15.6) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 23.9) รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา , ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย, พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม/ประมง คิดเป็นร้อยละ 22.2 , 20.6 , 15.8 และ 5.8 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นมหันตภัยสารกัมมันตรังสีเรื่องใกล้ตัวที่คนสงขลาไม่เคยรู้ พบว่า ประชาชนจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 60.7 ไม่ได้ติดตามข่าวและไม่รับรู้ว่ามีการนำสารกัมมันตรังสีมาเก็บไว้ในใจกลางเมืองสงขลาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี มีเพียงร้อยละ 39.3 ที่รับรู้ข่าวการนำสารกัมมันตรังสีมาเก็บไว้ในใจกลางเมืองสงขลา ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 เห็นว่าไม่เหมาะสมหากมีการเก็บสารกัมมันตรังสีในย่านชุมชนและไม่ งจากสถานศึกษาและร้อยละ 28.2 เห็นว่าเหมาะสมหากมีการเก็บสารกัมมันตรังสีในย่านชุมชนและไม่ งจากสถานศึกษา นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 44.8 มั่นใจมาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บสารกัมมันตรังสีในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด รองลงมา มั่นใจมาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บสารกัมมันตรังสีในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด (ร้อยละ 41.0) มีเพียงร้อยละ 14.2 มั่นใจมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับมากถึงมากที่สุด ประชาชนในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 86.9 มีความวิตกกังวลกับภัยที่มาจากสารกัมมันตรังสีในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีเพียงร้อยละ13.1 ที่ไม่วิตกกังวลกับภัยที่มาจากสารกัมมันตรังสี ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 29.9 ต้องการให้บริษัทย้ายสารกัมมันตรังสีออกจากพื้นที่จังหวัดสงขลาทันที รองลงมา ต้องการให้หน่วยงานรับผิดชอบแจ้งที่จัดเก็บสารกัมมันตรังสีทั้ง28 แห่งให้สาธารณชนรับรู้ และต้องการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ 24.4 และ 22.3 ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.6 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ร้อยละ 10.2 เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และร้อยละ 30.2 ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 58.6 ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการในชุมชนได้ แม้จะมีมติของคณะรัฐมนตรี ให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ เนื่องจากประชาชนร้อยละ 43.2 มีความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด รองลงมา มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.2) และมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระดับมากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 21.6) นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 41.5 มีความกังวลใจเกี่ยวกับสารพิษรั่วไหลจากโรงงาน มากที่สุด รองลงมา เป็นความกังวลใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของคนในรัฐบาล , การกำจัดกากนิวเคลียร์ และพฤติกรรมการทำงานของคนไทย คิดเป็นร้อยละ 18.7 17.2 และ 15.6 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201211228421.pdf
201211228422.jpg
 
ทีมงาน