หัวข้อ :  ชนิษฐา มณีศรีโสภา ...นักศึกษาดีเด่น 2555
เมื่อวันที่ 21/11/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “คัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ประจำปี 2555” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยเป็นวันครบรอบการสถาปนาสมาคมฯ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ และมีความประพฤติที่แสดงถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งนางสาวชนิษฐา มณีศรีโสภา นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ไปครอง นางสาวชนิษฐา มณีศรีโสภา หรือ น้องอิง กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ว่า “ขอบคุณอาจารย์จิราภรณ์ บัวเพ็ชร อาจารย์ธเนศ ช่วยภักดี และนายกฤษดา มงคลศรี ที่เล็งเห็นถึงความสามารถของดิฉัน โดยส่งให้เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้เข้ารับคัดเลือกรางวัลนี้ จนได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นระดับประเทศในปีนี้มาครองได้สำเร็จ ” อีกทั้งยังฝากเทคนิคการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จว่า “อยากให้เพื่อนๆรู้จักแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมและเวลาเรียนให้เหมาะสม อย่ามองว่าการทำกิจกรรมจะทำให้การเรียนของเราไม่ดี เพราะดิฉันเองก็เป็นนักศึกษากิจกรรมคนหนึ่ง ที่ขอรับรองว่าการเป็นเด็กกิจกรรมรวมถึงเป็นเด็กเรียนดีด้วยนั้นทำได้ไม่ยากค่ะ สุดท้ายนี้ขอฝากเทคนิคการอ่านหนังสือสอบ ว่าอ่านอย่างไรจึงจะทำข้อสอบได้ โดยให้อ่านเนื้อหาทั้งหมดของแต่ละวิชาคร่าวๆก่อน จากนั้นมาสุรปใจความสำคัญว่าสิ่งที่เราอ่านนั้น เราเข้าใจในรายละเอียดมากน้อยแค่ไหน เมื่อถึงเวลาทำข้อสอบเราก็เอาความเข้าใจจากที่เราอ่านนั้นมาเขียน ก็จะทำให้เราทำข้อสอบได้ค่ะ ใครมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือสอบ ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012112112551.doc
2012112112552.jpg
2012112112553.jpg
2012112112554.jpg
 
ทีมงาน