หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 6-2555 เรื่อง “ มุมมองของประชาชนกับหวย2 ตัว3 ตัวออนไลน์”
เมื่อวันที่ 31/10/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับมุมมองของประชาชนกับหวย2 ตัว3 ตัวออนไลน์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,196 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 10 -13 ตุลาคม 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.9) อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 34.8)รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 32.6) และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 13.9) ตามลำดับ มีรายได้ 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 45.2) รองลงมา รายได้ 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 20.5) และรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 12.5) ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 24.5) รองลงมา ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย , นักเรียน/นักศึกษา, รับจ้างทั่วไป และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.0 , 18.4 , 16.9 และ 6.0 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นมุมมองของประชาชนกับหวย 2 ตัว 3 ตัวออนไลน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.4 เคยมีการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆ โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.7 มีการเสี่ยงโชคในรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) มากที่สุด รองลงมา ซื้อหวยใต้ดิน (ร้อยละ 58.8) และเล่นหวยมาเลย์ (ร้อยละ 40.3) และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลอตเตอรี่และหวยใต้ดิน ประมาณเดือนละ 880 บาท ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 คิดว่าการเล่นหวยใต้ดินหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการเสี่ยงโชคมากกว่าคิดว่าเป็นอบายมุข (ร้อยละ 39.5) ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 เห็นว่าการดำเนินงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เกี่ยวกับหวย 2 ตัว 3 ตัวออนไลน์ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยประชาชนร้อยละ 51.9 ให้เหตุผลว่าเป็นการเพิ่มปัญหาสังคมมากที่สุด รองลงมาเป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชนในสังคมและเกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 38.9 และ 8.2 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 34.2 ที่เห็นว่ารัฐบาลดำเนินงานเกี่ยวกับหวย 2ตัว 3 ตัวออนไลน์เหมาะสมกับสังคมไทย โดยประชาชนร้อยละ 40.5 ให้เหตุผลจะมีส่วนลดการซื้อหวยใต้ดินได้ มากที่สุด รองลงมาช่วยแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาและสามารถนำภาษีไปแก้ปัญหาสังคม คิดเป็นร้อยละ 31.3 และ 19.4 ตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาจากการมีหวยออนไลน์ พบว่า ประชาชนร้อยละ 50.2 เห็นว่าการขายหวยออนไลน์สามารถแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 52.2 มีแนวโน้มการเล่นหวยไม่แตกต่างกับปัจจุบัน และประชาชนมีแนวโน้มจะเล่นหวยมากขึ้น (ร้อยละ 28.5) และลดลงจากเดิม (ร้อยละ19.3) ประชาชนร้อยละ 32.2 เห็นว่าควรมีการควบคุมราคาลอตเตอรี่ไม่ให้แพงเกินไปเพื่อแก้ปัญหาหวยใต้ดินมากที่สุด รองลงมาให้ มีนโยบายกวาดล้างหวยใต้ดิน , ปปง. ตรวจเส้นทางการเงินของเจ้ามือหวยใต้ดิน และมีการยึดทรัพย์เจ้ามือหวยใต้ดิน คิดเป็นร้อยละ 29.8 , 24.0 และ 13.0 ตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งคาสิโนครบวงจรในอำเภอหาดใหญ่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 เห็นว่าจะเกิดผลเสียมากกว่าหากมีการตั้งคาสิโนครบวงจรในจังหวัดสงขลา มีเพียงร้อยละ 14.3 ที่เห็นว่าจะเกิดผลดีหากมีคาสิโนครบวงจร ทั้งนี้มีประชาชนเพียงร้อยละ 10 ที่เดินทางไปมาเลเซียและเล่นการพนันในคาสิโนในประเทศมาเลเซีย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201210311531.pdf
201210311532.jpg
 
ทีมงาน