หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 5-2555 เรื่อง “ การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”
เมื่อวันที่ 31/10/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของของนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกี่ยวกับ การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในยุคที่มีการเปิดเสรีในด้านต่างๆ สำหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เขตการศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสงขลา จำนวน 600 ตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 28- 30 กันยายน 2555 สรุปผลการสำรวจดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้คือนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา จากเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 ร้อยละ 59.18 เขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 และ 3 ร้อยละ 18.18 และ19.96 ตามลำดับ แยกเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.90 เพศชายร้อยละ 30.10 มีอายุเฉลี่ย 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 82.18 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สัดส่วนร้อยละ 17.11, 14.8 และ 50.27 ตามลำดับ และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต สัดส่วนร้อยละ 57.40 ส่วนผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีร้อยละ 14.98 สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นเกี่ยวกับ “การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” พบว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 81.4 คิดว่าจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ถ้าหากพลาดโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 62.7 เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ รองลงมาเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเอกชนใกล้บ้านในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 12.9 และ 11.9 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 5.7 และ 5.3 เท่านั้นที่เลือกหางานทำและศึกษาต่อในสายวิชาชีพ สำหรับคำถามในประเด็นประชาคมอาเซียน พบว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 มีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง มีความรู้ระดับมาก ร้อยละ22.9 และมีความรู้ระดับน้อยร้อยละ 15.7 นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 55.4 ตอบว่าการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนมีผลต่อการดำรงชีวิตในอนาคตในระดับมาก มีผลในระดับปานกลางร้อยละ 31.7 และมีผลในระดับน้อยร้อยละ 12.9 สอดคล้องกับการเลือกคณะและสาขาที่จะเรียนต่อ พบว่านักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 54.0 ตอบว่าการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนจะมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของตนในระดับมาก ร้อยละ 34.8 มีผลในระดับปานกลางและ ร้อยละ 11.2 ที่ตอบว่ามีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าเหตุผลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกคณะและสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เรียงลำดับตามน้ำหนักความสำคัญจากมากไปน้อยคือ เลือกเพราะมีโอกาสได้งานทำสูง( 4.09 คะแนน)รองลงมาคือเลือกเพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง(4.04 คะแนน) เลือกเพราะตรงกับความถนัด/ความสนใจของตัวเอง (3.97 คะแนน) และเลือกเพราะปัจจัยด้านการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ( 3.58 คะแนน) การเลือกคณะและสาขาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สรุปผลได้ดังนี้คือ สาขาวิชาที่ได้รับความสนใจสูงสุดห้าอันดับแรก ได้แก่ อันดับหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม โลจิสติกส์ มีผู้สนใจที่จะเรียนร้อยละ 50 อันดับสองคณะนิเทศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ ร้อยละ 49.4 อันดับสามคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ร้อยละ 49.0 อันดับสี่คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ร้อยละ 48.9 และอันดับห้าคือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีผู้สนใจที่จะเรียนร้อยละ 48.0 ส่วนสาขาที่ได้รับความสนใจต่ำสุด เรียงตามลำดับคือ สาขาการจัดการค้าปลีกร้อยละ 36.4 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ39.7 สาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอร้อยละ 40.9 สาขาการสอนภาษาไทย ร้อยละ 41.1 และสาขาการจัดการแบรนด์ ร้อยละ 41.4 สำหรับการสำรวจความสนใจที่จะเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่าสาขาวิชาที่มีผู้สนใจสูงสุดเรียงตามลำดับคือ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ร้อยละ 40.7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมร้อยละ 39.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียร้อยละ 39.3 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครองร้อยละ 39.4 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 39.1 ตามลำดับ ส่วนสาขาที่ได้รับความสนใจต่ำสุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 29.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการวางผังภาคและเมืองร้อยละ 30.3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทยร้อยละ 33.1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการค้าปลีกร้อยละ 33.2 และสาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชีร้อยละ 33.4 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201210311501.pdf
201210311502.jpg
 
ทีมงาน