หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิดรับนักศึกษาใหม่...เตรียมแจก Ipad ส่งเสริม Innovative Learning
เมื่อวันที่ 15/10/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ เตรียมแจก Ipad ส่งเสริม Innovative Learning มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ทั้งภาคเรียนที่ 2 (2/2555) และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (1/2556) แล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยชูนโยบายมุ่งสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมด้วยส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Innovative Learning โดยเตรียมแจก Ipad แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยนานชาติดิษยะศริน ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ International Business English, International Business Management, Digital Media และ Business Chinese นอกจากนั้นยังเปิดหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจใน 6 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังเปิดรับผู้สนใจในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(M.Ed.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน , หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.), หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(M.P.A.) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานรับสมัครและข้อมูล สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารยูพลาซ่าชั้น 2 โทรศัพท์ 074-200 -300 ต่อ 400 -401 หรือ 08-3192-9922 สมัครออนไลน์ผ่านทาง www.hu.ac.th และติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผ่านเฟซบุ๊คwww.facebook.com\hatyaifans
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20121015231.doc
 
ทีมงาน