หัวข้อ :  ท่านผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
เมื่อวันที่ 15/10/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ท่านผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ด้านบุคลากร องค์กร ภาคชุมชน สังคมและศาสนา เนื่องในโอกาสงานสถาปนาครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณทานิสร์ รัตนวิบูลย์ นายทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กล่าวว่า “เป็นโอกาสพิเศษครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 24 ท่าน จะมีผู้เสนอชื่อและรับรอง จากนั้นทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จะทำการคัดเลือก โดยมี อาจารย์ชุมพร จันทะมณี อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานกรรมการ กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนรุ่นแต่ละรุ่น อีก 5 ท่านเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก สำหรับท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน มีผลงานมากมายและได้รับรางวัลต่าง ๆ มาแล้ว ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ เล็งเห็นถึงสิ่งที่ท่านทำเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อาทิ การอนุรักษ์ผ้าไทย ดนตรีไทย และการสร้างคนให้เป็นคนดี มุ่งเน้นงานสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนงานของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยด้วยดีตลอดมา”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201210151511.doc
201210151512.jpg
 
ทีมงาน